Gå til hovedinnhold
3.7

Energisystemet status

 

Sammenlignet med de fleste andre land har Norge store fornybare energiressurser og et kostnadseffektivt kraftsystem. Strømnettet er godt utbygget og har gode reguleringsmuligheter.

Topp

Den norske kraftforsyningen hadde i 2022 en installert kapasitet på om lag 33 400 MW vannkraft, 4,65 MW fra vind og en produksjon på 146 TWh, hvorav 128,8 TWh kom fra vannkraft, 14,8 TWh fra vind og 2,4 TWh fra varmei.

Energibransjen i Norge er fragmentert. Den består av mange og små selskaper: ca. 150 nettselskaper, 180 produksjonsselskaper og 100 kraftleverandører.

Kraftmarkedet har vært og er, i endring. Et skille mellom kraftmarkedsaktør og nettselskap er nå i prinsippet gjennomført. Samtidig har flere kraftkonsern etablert egne enheter for forretningsutvikling, og en rekke nettselskaper over tid har slått seg sammen eller er i prosess med andre nettselskap.

Overordnet bilde

Det overordnede bildet av kraftsektoren viser en langsiktig trend med økende effektbehov i kraftnetteti. De siste årene har maksimalt effektuttak økt raskere enn energibruken. Blant annet på grunn av:

 • elektrifisering i transportsektoren
 • økende interesse for utfasing av fossile energikilder i industrien
 • flere bygg
 • befolkningsvekst
 • stadig flere effektkrevende apparater i husholdningene.

På relativt kort sikt er det planlagt etablering av nye virksomheter som hydrogenproduksjon, landbasert oppdrett, datasentre og batterifabrikker. Dette gir utfordringer for forsyningssikkerheten.

Ettersom kraftnettet må dimensjoneres etter maksimalt effektuttak, gir økning i uttaket behov for svært kostbare investeringer i overføringslinjene. Det vil ta lang tid.

Statnett har anslått et behov for investeringer i transmisjonsnettet på 60-100 milliarder frem til 2030. I NVEs siste rapporti basisscenario legges det til grunn at kraftforbruket forventes å øke fra 138 TWh i 2021 til 174 TWh i 2040. Statnett har på sin side har gått ut med en forventning om et årlig forbruk opp mot 220 TWh i 2050i.

VP

Vindkraft

Ny nasjonal, regional og lokal produksjon er begrenset. Vedtaket om stopp i konsesjonsbehandling av landbasert vind i 2019 har bremset planer for ny produksjon.

Offshore vind forventes å øke, men det vil ta tid blant annet på grunn av kostnadsnivået. Myndighetene har annonsert tildeling av areal for utbygging av havvind i Norge i løpet av 2023.

Arealene dette gjelder er Sørlige Nordsjø 2, hvor det planlegges bunnfaste vindturbiner, og Utsira Nord, som planlegges med flytende vindturbiner. Hvert av arealene skal bygges ut med inntil 1,5 GW hver.

Det forventes at de første utbyggingene vil ha behov for statsstøtte. Dette på grunn av det høye kostnadsnivået, spesielt på flytende havvind.

Når full kraftproduksjon kommer i drift på Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord vil de ha en samlet installert effekt på 3 GW (målsetningen er på slutten av 2020-tallet). Det vil gi omkring 14 TWh årlig kraftproduksjon.

Ytterligere arealer som skal bygges ut med havvind kartlegges nå av NVE, med forventet rapport levert våren 2023.

Placeholder

Endringer i det norske kraftsystemet

Det norske kraftsystemet er i endring. Fra en sentralisert kraftproduksjon basert på vannkraft, til et større innslag av desentralisert, uregulerbar og fornybar kraft i form av sol og vind.

Noe som forsterker dette bildet er mellomlandsforbindelser og mer utveksling av kraft mot det europeiske systemet. Etterspørselen etter solcelleinstallasjoner er økende, både for privathusholdninger og næringsaktører, antallet solcelleanlegg har tredoblet seg 2021 til 2022 mens installert produksjonskapasitet har doblet seg.

Prisene på teknologi for distribuert produksjon og lagring fortsetter å synke. Samtidig vokser markedet i takt med en urbaniseringstrend, som endrer energi- og effektflyten i systemet.

Dette stiller nye krav til energisystemet på både kort og lang sikt. Primært for effektsikkerheten, som er det dimensjonerende for nettkapasiteten.

Utfordringer som må håndteres:

 • flaskehalser i distribusjonsnettet
 • ustabil leveringssikkerhet og -kvalitet
 • større prisvariasjoner over døgnet

Endringer i det internasjonale kraftsystemet

Internasjonalt endres også energisystemet. EU har oppjustert utslippsreduksjonsmålene for 2030, samtidig som regelverket ble strammet inn.

Dette påvirker CO2-prisen, og dermed også interessen for konvertering av fossile brensler og innsatsfaktorer. I tillegg har krigen i Ukraina påvirket hele energimarkedet i Europa, noe som har økt etterspørselen og prisnivået både på elektrisitet, olje og gass.

VP

Utfordringer

Det er mulig å redusere behovet for nettinvesteringer. Vi kan ta i bruk ny teknologi, automatisere arbeidsmetoder og utvikle nye forretningsmodeller. I tillegg kan eksisterende infrastruktur brukes på nye måter.

Vi ser en økt interesse for innovasjon hos de ledende aktørene i energibransjen. Fleksibiliteten som finnes i systemet blir i dag utnyttet i begrenset grad. Samtidig har reguleringen av nett- og kraftselskap i liten grad lagt opp til omfattende innovasjon.

Bedriftene selv har få økonomiske incentiver blant annet fordi basiskostnader dekkes av nettleien. Prosjekter der markedsaktørene kan bekrefte at teknologien eller forretningsmodellen fungerer under reelle driftsforhold, blir derfor ikke realisert.

Utviklingskostnadene og risikoen vurderes som for stor sett i forhold til gevinsten. Dette har bidratt til en systematisk underinvestering i innovasjon.

Forsyningssikkerhet er et kollektivt gode: Alle vil ha lik nytte av økt forsyningssikkerhet – uavhengig av hvem som bærer kostnadene. Det samme gjelder for innovasjon. Positiv spredningseffekt gjør at flere enn den som bærer kostnadene, tar del i nytten.

Et annet hinder for utviklingen har vært mangel på kunnskap og erfaringer om hvilke teknologier som finnes, og hvilke muligheter som ligger i å ta dem i bruk.

Fleksibilitetspotensialet i energisystemet er stort, men spredt på veldig mange aktører. Tiltak som i sum kan ha stor påvirkning på fleksibiliteten, kan være for små for det enkelte bygg eller den enkelte husholdning. Nye løsninger og forretningsmodeller må til, dersom potensialet skal omsettes i lønnsomme produkter og tjenester.

Placeholder

Veien videre

Enova har derfor initiert støtteprogram og konkurranser. Dette for å:

 • bidra til økt innovasjon
 • ta ned risiko ved demonstrasjon av nye løsninger
 • bidra til gode markedsløsninger for kjøp og salg av fleksibilitet.

Dette er prosjekter som skaper kunnskap til relevante markeder og aktører, og som er viktige for å bygge ned barrierer.

Du finner mer informasjon nedenfor:

Nettselskaper

Det er om lag 150 ulike nettselskap i Norge. Hver av disse fungerer som et monopol innenfor sitt geografiske område med en gitt inntektsramme. Kostnader knyttet til investeringer og drift dekkes gjennom nettleien.

Nettselskapene vil ha en sentral rolle i fremtidens lavutslippssamfunn, ettersom fornybar kraft vil være en bærebjelke i energisystemet vårt.

Det er viktig at nettselskapene tar i bruk de mulighetene som byr seg, for å levere på behovet for forsyningssikkerhet, leveringssikkerhet og effektiv drift av nettet i fremtiden.

Flere av landets største nettselskap er allerede i gang med utprøving av nye løsninger for mer effektiv drift av nettet. Statnett er i en særstilling som systemansvarlig. De har ansvar for å utvikle, eie og drive det sentrale elektrisitetsnettet og transmisjonsnettet. Det inkluderer også kabler og ledninger til andre land.

Statnett opplever mange av de samme utfordringene som nettselskaper på lavere nettnivå.

Fjernvarmeaktører

Fjernvarmens viktigste bidrag i energisystemet er ikke mengden energi, men å redusere effektbehovet på de kaldeste dagene i året. De rundt 100 fjernvarmeselskapene i Norge bidrar med 6,7 TWh energi til oppvarming hvert åri.

I Oslo og Trondheim står fjernvarme nå for mellom 30–40 prosent av det totale oppvarmingsbehovet, og avlaster dermed det elektriske kraftsystemet betydelig. Dette frigjør også kapasitet i vårt regulerbare vannkraftsystem. I tillegg legger det opp til bruk av fornybare kilder når det er rasjonelt.

Fjernvarme har, som nettselskapene, konsesjon innenfor et område som reguleres av NVE. Også innenfor fjernvarmesektoren ser de største selskapene allerede på nye muligheter. Eksempler er å bruke fjernvarme på byggeplasser, til kjøling og til cruiseskip.

Termisk energi (varme – og kjøling)

I Norge har både næringsliv, industri og husholdninger hatt god tilgang på billig elektrisitet – og mye elektrisitet har blitt brukt til termiske formål.

I dag er 60 prosent av energien som brukes i oppvarmingen av bygg basert på ren elektrisitet. En omlegging fra elektrisitet til termiske løsninger er relativt kostbart og vil vanligvis kreve ombygginger.

Sammenligner vi oss med de andre nordiske landene er andelen fjernvarme (3%)i og vannbårne løsninger lav. Men interessen for termiske løsninger har økt med stigende energipriser. Geotermiske løsninger er derimot fortsatt lite utbredt.

Teknologileverandører og tredjepartsaktører

Tilgangen på data fra toveismålere øker presisjonen på styringssystemer. Dette gir nye muligheter for bruk av blant annet kunstig intelligens og maskinlæring. Her ligger det et stort fleksibilitetspotensial både innenfor industrien, i næringsbygg og hos husholdningene.

Vi ser et økende antall system- og teknologiaktører som tilbyr styringssystemer og andre løsninger for økt utnyttelse av denne fleksibiliteten. Nye forretningsmodeller som bidrar til det samme, som markeder for kjøp og salg av fleksibilitet, er allerede under utprøving. Digitaliseringen av energisystemet er en sterk driver for disse endringene.