Gå til hovedinnhold
5

Virksomheten og hovedtall

 

Statsforetaket Enova presenteres med nøkkeldata, eier og departementstilhørighet, styre, ledelse, organisasjon og samfunnsoppdrag.

Utslippsresultat
0
ktonn CO2
Innovasjonsresultat
0
MNOK
Totalt disponert
0
MNOK
Antall prosjekter
0
 
1817mill.Industri
2877mill.Transport
249mill.Energisystem
492mill.Tjenesteyting og sluttbruk
1817mill.Industri
2877mill.Transport
249mill.Energisystem
492mill.Tjenesteyting og sluttbruk

5.1 Samfunnsoppdrag

Vi har et stort og viktig samfunnsoppdrag som vi tar på aller største alvor. Her kan du lese mer om hvem vi er, hva vi gjør og hvilke rammer vi opererer innenfor.

Om Enova SF

Vi er et statsforetak og er lokalisert i Trondheim. Eierskapet forvaltes av Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD utsteder oppdragsbrevet vårt og mottar rapporteringen vår.  Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

4-årsavtalen

4-årsavtalen mellom staten og Enova gjelder for perioden 2021–2024 og setter rammer for samfunnsoppdraget vårt. Avtalen skal sikre at midlene fra Klima- og energifondet blir forvaltet i samsvar med målene og forutsetningene som ligger til grunn for opprettelsen av Klima- og energifondet.

Formål

Enova og Klima- og energifondets formål i perioden 2021-2024 er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. I avtaleperioden 2021-2024 skal vi bidra til:

  1. reduserte ikke-kvotepliktige klimagassutslipp mot 2030
  2. teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner frem mot lavutslippssamfunnet i 2050

Prioriterte områder

Aktivitetene våre skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon. På den måten jobber vi for å oppnå varige markedsendringer, slik at løsninger tilpasset lavutslippssamfunnet på sikt blir foretrukket uten støtte. Aktivitetene kan rettes inn mot alle sektorer.

Figur Enovas virkeområde mellom teknologiutvikling og markedsutvikling

Figur 5.1.1 Enovas virkeområde mellom teknologiutvikling og markedsutvikling

5.2 Ledelsen

Enovas ledergruppe består av administrerende direktør og direktørene for virksomhetens fem avdelinger. Enova har en aktiv målsetting om jevn kjønnsbalanse også blant ledere.

5.3 Styret

Styret i Enova består av totalt åtte personer, fordelt på fem eksterne representanter og tre representanter fra de ansatte. Av dette er fem menn og tre kvinner.

5.5 Nøkkeltall
Administrasjonstilskudd (MNOK)
139,78
2020
156,10
2021
176,39
2022
16%
Konsulentandel av administrasjonstilskudd
2022
16%
2021
15%
2020
6%
61%
Lønnsandel av administrasjonstilskudd
2022
61%
2021
65%
2020
72%
1,352
Lønnskostnader pr. årsverk (MNOK)
2022
1,352
2021
1,290
2020
1,269
Samlet tildeling (MNOK)
161,66
2020
184,79
2021
207,47
2022
97%
Utnyttelsesgrad
2022
97%
2021
96%
2020
96%
79,40
Årsverk
2022
79,40
2021
78,49
2020
79,80