Gå til hovedinnhold
8.1

Ledelseskommentar 2022

 

Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova SF forvalter Klima- og energifondet. Årsregnskapet for Klima- og energifondet er ført etter kontantprinsippet og viser innbetalinger og utbetalinger til/fra fondet i 2022 samt fondskapitalen pr 31.12.2022. Regnskapet viser et overskudd på 2 122 millioner kroner.

Overføring til fondet

Klima- og energifondets inntekter i 2022 er på 5 849 millioner kroner. Fondets inntekter består av overføringer fra statsbudsjettet, renteinntekter og inntekter fra påslag på nettariffen.

Det er opprettet en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Enova fikk i 2022 oppdrag av Klima- og miljødepartementet å administrere energitilskuddsordningen. Totalt er ordningen budsjettert med 2 800 millioner kroner, hvorav 1 600 millioner kroner er tilført Klima- og energifondet i 2022. I tillegg er tilsagnsfullmakten for 2022 på 1 200 millioner kroner utløst for å dekke totale forpliktelser vedtatt i ordningen i 2022.

Renteinntektene kommer fra Klima- og energifondets midler i Norges Bank. Påslaget på nettariffen er en avgift som pålegges uttak av kraft i distribusjonsnettet. I 2022 er påslaget for elektrisitetsbruk i husholdningene 1 øre per kWh. Alle andre sluttbrukere betaler 800 kroner pr år per Målepunkt-ID.

Utbetaling fra Klima- og energifondet

Totalt utbetalt fra fondet i 2022 er på 3 734 millioner kroner. (2021: 3 986) Tilskudd og betinget utlån fra Klima- og energifondet utbetales etterskuddsvis i tråd med påløpte kostnader i prosjektene som har fått tilsagn om støtte eller lån. Enova har programmer rettet mot private, næringslivet og offentlig sektor. Utbetaling av energitilskudd til næringslivet ble på 469 millioner kroner. Utbetaling til ikke-finansielle foretak på 2 673 millioner kroner utgjorde majoriteten (78 %) av utbetalingene i 2022. Tilsvarende tall for 2021 var 2 930 millioner kroner (79%).

Avtalefestede aktiviteter

Det er i 2022 utbetalt 72 millioner kroner til avtalefestede aktiviteter (2021: 64). I tråd med avtale med Klima- og miljødepartementet finansierer fondsmidlene blant annet et landsdekkende tilbud av informasjons- og rådgivningstjenester som bygger opp under, og legger til rette for at målene i avtalen nås.

Administrasjon av fondet

I henhold til vedtektene for Klima- og energifondet skal administrasjon knyttet til forvaltningen av midlene fra Klima- og energifondet dekkes av fondet. I 2022 var utbetaling av administrasjonshonorar 220,7 millioner kroner til Enova SF (2021: 195,1), hvorav 5 millioner kroner er knyttet til energitilskuddsordningen.

Balanse

Klima- og energifondets kapital var pr 31.12.2022 på 14 271 millioner kroner. Midlene er plassert i Norges Bank på kontoer som er en del av statens konsernkontoordning. Klima- og energifondets fondskapital skal til enhver tid dekke Klima- og energifondets forpliktelser. I tillegg har Klima- og energifondet tilsagnsfullmakt til å forplikte 400 millioner kroner utover fondskapitalen.

Forpliktelser

Pr 31.12.2022 er netto forpliktelser på Klima- og energifondet 13 489 millioner kroner. Beløpet omfatter inngåtte forpliktelser redusert med gjennomførte utbetalinger.

Revisjonsordning

Deloitte er Klima- og energifondets revisor.

Avslutning

Årsregnskapet er avlagt i henhold bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Enova har ført et fullstendig og separat regnskap over alle inntekter og utgifter for Klima- og energifondet herunder tilsagn/forpliktelser. Dette gir etter styrets vurdering et dekkene bilde av Klima- og energifondets resultat og økonomiske situasjon i 2022.

Trondheim 15. februar 2023

Signert elektronisk av:
  • Tore Holm (Styrets leder),
  • Arne Fosen (Styrets nestleder),
  • Linda Litlekalsøy Aase (Styremedlem),
  • Wenche Teigland (Styremedlem),
  • Eirik Gaard Kristiansen (Styremedlem),
  • Anita Fossdal (Styremedlem),
  • Sigmund Størset (Styremedlem),
  • Fredrik Bengtsen (Styremedlem),
  • Nils Kristian Nakstad (Administrerende direktør)