Gå til hovedinnhold
8.2

Årsregnskap for Klima og energifondet 2022

 

Oppstilling av bevilgningsrapportering for Klima- og energifondet 2022

Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi (1428.50)
Beholdninger rapportert i likvidrapportRegnskap 2022
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank12 149 334 678
Endringer i perioden989 502 914
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank13 138 837 592
Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet (1428.51)
Beholdninger rapportert i likvidrapportRegnskap 2022
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank0
Endringer i perioden1 132 585 467
Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank1 132 585 467
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
KontoTekst20222021Endring
64.14.03Ordinære fond 1428.5013 138 837 59212 149 334 678989 502 914
Ordinære fond 1428.511 132 585 4671 132 585 467
Sum ordinære fond14 271 423 05912 149 334 6782 122 088 381
81.14.03Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.5013 138 837 59212 149 334 678989 502 914
Beholdninger på konto i Norges Bank 1428.511 132 585 4671 132 585 467
Sum beholdninger på konto i Norges Bank14 271 423 05912 149 334 6782 122 088 381
Beholdninger på konto i Sparebank1 SMN16 397−16 397
Note A Tildelinger av midler til Klima- og energifondet i regnskapsåret 2022
UtgiftskapittelKapittelnavnPostPosttekstÅrets tildelinger
1428Reduserte klimagassutslipp, energiomlegging, energi- og klimateknologi50Overføring til Klima- og energifondet3 444 013 000
1428Midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet51Overføring til Klima- og energifondet1 600 000 000

Resultatregnskap for Klima- og energifondet 2022

Overføring til fondet20222021Note
Overføring over statsbudsjettet5 044 013 0002 705 744 0001
Inntekter fra påslag på nettariffen692 693 160718 417 858
Renter på innskudd i Norges bank111 899 3532 528 637
Sum overføringer til fondet5 848 605 5133 426 690 4951
Overføringer fra fondet
Tilskudd til kommuner192 981 625169 783 176
Tilskudd til fylkeskommuner83 848 359237 742 890
Tilskudd til ikke-finansielle foretak2 672 506 8482 929 726 307
Tilskudd til finansielle foretak127 928 389130 150 586
Tilskudd til husholdninger298 219 199147 002 683
Tilskudd til ideelle organisasjoner19 027 02824 337 420
Tilskudd til statsforvaltningen35 576 08867 280 642
Tilskudd til utlandet054 400
Betinget lån10 766 53120 635 3012
Sum tilskudd og utlån3 440 854 0683 726 713 4063
Avtalefestede aktiviteter72 004 00264 276 5624
Administrasjon av fondet220 674 998195 125 0005
Sum overføringer fra fondet3 733 533 0683 986 114 968
Finansinntekter
Innskuddsrenter SMN7 015 9452 099 933
Renteinntekter nettariff16 255
Sum finansinntekter7 015 9452 116 188
Netto finansposter7 015 9452 116 1886
Årsresultat2 122 088 389−557 308 2857
Disponering av årsresultat
Overføring av periodens resultat til opptjent fondskapital2 122 088 389−557 308 285

Balanse for Klima- og energifondet 2022

20222021Note
Innestående Norges Bank 1428.5013 138 837 59212 149 318 281
Innestående Sparebank1 SMN16 397
Innestående Norges Bank 1428.51 energitilskudd1 132 585 467
Sum eiendeler14 271 423 05912 149 334 6788
Klima- og energifondets kapital14 271 423 05912 149 334 678
Sum fondskapital og gjeld14 271 423 05912 149 334 6788

Klima- og energifondets inntekter i 2022 skriver seg fra påslag på bevilgninger over statsbudsjettet, nettariffen og opptjente renter fra Norges Bank.

Det er opprettet en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. I 2022 ble Klima- og energifondet tilført 1 600 millioner kroner for denne ordningen.

Renteinntektene kommer fra Klima- og energifondets midler i Norges Bank. Påslaget på nettariffen er en avgift som pålegges uttak av kraft i distribusjonsnettet. I 2022 er påslaget for elektrisitetsbruk i husholdningene 1 øre per kWh. Alle andre sluttbrukere betaler 800 kroner pr år per Målepunkt-ID.

Det ble i 2019 gitt et betinget utlån på kr 194,94 millioner kroner, hvorav 42 millioner kroner er utbetalt i 2019, 114 millioner kroner i 2020, 21 millioner kroner i 2021 og 10,8 millioner i 2022. Et betinget lån kan helt eller delvis bli ettergitt på visse vilkår, som innebærer at prosjektet der er gitt lån til blir en suksess målt etter gitte, kontraktsfestede kriterier. Det betingede lånet vurderes som høy risiko, og det er derfor bokført som en forpliktelse på lik linje som andre tilskudd. Ved en eventuell tilbakebetaling vil lånet forrentes med ESAs estimerte markedsrente per år.

Beløpene representerer utbetalinger i tilknytning til prosjekter vedtatt av Enova SF på vegne av Klima- og energifondet, redusert med tilbakebetalt støtte i forbindelse med kansellerte tilsagn. Av utbetalinger til fondet utgjør utbetalinger for energitilskuddsordningen 469 millioner kroner.

Nye forpliktelser som er inngått av Enova SF på vegne av Klima- og energifondet i 2022 beløper seg til kr 8 785 104 894.

Gjenstående forpliktelse totalt pr. 31.12.2022 er på kr 13 489 155 234 og fremkommer på følgende måte:

20222021
Forpliktelse Klima- og energifondet 01.019 568 928 4939 785 014 654
Nye forpliktelser8 785 104 8944 905 251 982
Kansellerte forpliktelser−1 131 345 086−1 135 223 174
Sum utbetalt fra fondet−3 733 533 068−3 986 114 968
Forpliktelse Klima- og energifondet 31.1213 489 155 2349 568 928 493
Innestående Sparebank1 SMN 31.12016 397
Innestående Norges Bank 31.1213 138 837 59212 149 318 281
Innestående Norges Bank 31.12 Midl. Ordning for energitilskudd til næringslivet1 132 585 467
Sum overført neste år−782 267 826−2 580 406 185
Sum overført neste år består av:
Ikke disponerte midler pr 31.12−670 368 473−2 577 877 548
Renteinntekter Norges Bank 31.12−111 899 353−2 528 637
Sum overført neste år−782 267 826−2 580 406 185

Beløpene representerer utbetalinger relatert til avtalefestede oppgaver, som i hovedsak omfatter landsdekkende svartjeneste, markedskommunikasjon, holdningsskapende arbeid, internasjonalt arbeid, analysevirksomhet og kunnskapsgenerering.

Utbetalt administrasjonshonorar til Enova SF beløper seg til 220 674 998 inkl mva (176,5 ekskl. mva), hvorav 5 millioner kroner gjelder energitilskuddsordningen.

Innbetalte renter skriver seg fra renter opptjent i Klima- og energifondets konto i Sparebank 1 SMN.

Årsresultatet i 2022 viser et overskudd på kr 2 122 088 383. Overskuddet er forskjellen mellom inn- og utbetalinger på Klima- og energifondets konto i Norges Bank i 2022.

Beløpene viser Klima- og energifondets kapital pr 31.12.2022, som består av innestående i Norges Bank og innestående i Sparebank1 SMN.