Gå til hovedinnhold
5.4

Organisasjonen

 

Vi skal bidra til at Norge når klimaforpliktelsen våre. Med støtte fra og samarbeid med staten, næringslivet og privatperson, skal vi omstille Norge til et livskraftig lavutslippssamfunn.

Topp

Avdeling

Marked

Avdelingen «Marked» formidler Enovas tilbud til markedet, gir råd, behandler spørsmål om finansiering og har kundekontakt. Avdelingen utvikler også programtilbudene, og behandler og følger opp de støttede prosjektene.

Avdeling

Digital transformasjon

Avdelingen «Digital transformasjon» har ansvaret for å drive den digitale omstillingen i Enova. Enova skal være en digital og datadrevet virksomhet som evner å bruke data og analyser til innsikt og markedsendring. Vi skal bli en datadrevet organisasjon gjennom kultur, struktur og teknologi, samt utforme og drifte relevante systemer og analyser som gir merverdi til organisasjonen vår.

Avdeling

Strategi

Strategiavdelingen vår har ansvaret for de overordnede rammebetingelsene for virksomheten vår, den langsiktige strategien for å levere på oppdraget, utviklingen av Enova som statlig virkemiddel, og kommunikasjonen med våre interessenter.

Avdeling

Virksomhetsstyring

Avdelingen «Virksomhetsstyring» har et overordnet ansvar for at virksomheten styres målrettet og effektivt. Dette innebærer at det legges opp til gode strukturer, brukervennlige og effektive systemer og prosesser, samt at det bygges en velfungerende og kompetent organisasjon.

Avdeling

Samfunnsøkonomi

Denne avdelingen har ansvaret for at vi har et avklart virkemiddelfaglig fundament, og en grunnleggende metode for operasjonalisering av vårt mandat. Avdelingen skal også være et fagmiljø for virkemiddelbruk innen energi, klima, innovasjon og omstilling.

For å lykkes må vi spille på lag

Hovedformålet vårt er å forvalte midlene vi får fra Klima- og energifondet på vegne av Klima- og miljødepartementet. Det betyr at vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet.

Oppdraget vi har fått stiller store krav til oss som organisasjon – og skal selvsagt skje innenfor rammene for forsvarlig forvaltning. Vi verdsetter samarbeidet vårt med hverandre, med andre virksomheter i virkemiddelapparatet og ikke minst med aktørene i markedet. Dette gjør oss bedre og mer målrettet, slik at vi leverer raskere på målene våre.

Hege B - Forretningsarkitekt
De pengene vi forvalter er jo Statens midler. Hvis vi skal forvalte dem på en god måte, handler det om å være effektiv. Vi må utnytte de dataene og de systemene vi har på en sånn måte at vi får mest mulig igjen for pengene. Jeg valgte Enova fordi jeg så de var helt i starten på en veldig spennende digital reise. Det var satt en ambisjon i strategien om å bli mer datadrevet Og jeg brenner veldig for å utnytte informasjon og data til å bli både mer effektiv og mer treffsikker. Og så er det et veldig meningsfylt samfunnsoppdrag da, det Enova gjør.
0:00/0:01
Hege B - Forretningsarkitekt
Video placeholder

Et inspirerende arbeidsmiljø

Det er viktig at vi i Enova til enhver tid har riktig kompetanse på riktig nivå, for å kunne løse oppdraget vårt. Og de ansatte må få gode muligheter for å bruke sin kunnskap og kompetanse, på en effektiv måte.

Derfor praktiserer vi såkalt verdibasert organisasjonsutvikling i tråd med våre etiske retningslinjer. Vi vektlegger styrkebasert ledelse gjennom at de ansatte får brukt sine styrker i arbeidsdagen.

Vi opplever at dette motiverer oss til å prestere og til å skape et fremoverlent og inspirerende arbeidsmiljø.

Mangfoldig arbeidsplass

Verdier

Verdiene våre er rettesnora vi følger i alt vi gjør, enten det er beslutninger eller væremåte. Vi utfordrer hverandre gjennom å ha høye ambisjoner for utviklingen av organisasjonen.

Vi anerkjenner at vi må utvikle oss i dag, for å kunne levere godt i morgen. Derfor har vi gjennomført et flerårig prosjekt for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling.

Dette har gitt oss gevinster i form av å kunne løse oppgaver mer effektivt ved hjelp av digitale løsninger, automatisering, nye systemer og nye arbeidsprosesser. Det gir oss et godt grunnlag for videre utvikling.

2022

Året som er gått ble som vi alle hadde håpet på: tilnærmet normalt. Etter to (lange) år med pandemi og hjemmekontor, er vi glade for endelig å kunne sitte sammen i lokalene våre igjen.

Den digitale kompetansehevingen som skjedde i løpet av pandemien, nyttiggjøre vi oss av i den nye kontorhverdagen. Sosiale aktiviteter i løpet av året har styrket samhørigheten og bidratt til integrering av nyansatte.

Arbeidsplass

En moderne arbeidsplass

I Enova legger vi til rette for å kombinere arbeid og familieliv. Vi har fleksible arbeidstidsordninger med blant annet mulighet for avspasering og hjemmekontor.

Deltidsstillingene er primært knyttet til at stillingsinnehaveren ikke har mulighet til å jobbe fulltid pga. delvis uførhet eller andre behov som gjør at det er hensiktsmessig med redusert arbeidstid.

Organisering

Suksessen vår bygger på faglig integritet i kombinasjon med markedsnærhet. Derfor har vi et stort fokus på utvikling av organisasjonen.

For å videreutvikle organisasjonen, og sørge for gode, fremtidige resultater, ble vi fra 1. september organisert i fem avdelinger med særskilte oppgaver og ansvarsforhold.

Organisasjonen skal til enhver tid være rigget for å nå målene våre. Endringen som nå er gjennomført skal bidra til en tydeliggjøring av kontroll og ansvar. Vi skal være bedre rustet til å iverksette vår strategi, ha økt endringsdyktighet og være bedre forberedt på å håndtere fremtidige behov.

Utvikling antall ansatte

Figur 5.4.1

Alderssammensetting

Figur 5.4.2

Fordeling mellom kvinner og menn

Figur 5.4.3

Visjon og verdier

Visjonen vår er «livskraftig forandring». Det betyr at vi arbeider for en trygg og stødig omstilling til morgendagens lavutslippssamfunn.

Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon, og skaper nye verdier. Derfor jobber vi for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet – en livskraftig forandring.

Verdiene våre skal bidra til at vi når visjonen vår.

Enovas verdier er markedsnær, modig, lærende og grundig. Verdiene legger føringer for hvordan vi ønsker å opptre internt og eksternt:

Visjonen og verdiene
Visjonen og verdieneVisjonen og verdiene skal sette oss i stand til å lykkes der lover og regler ikke gir svar om hvordan komplekse problemstillinger skal løse, men der det fordres klokskap og skjønn.1
1
Markedsnær
MarkedsnærÅ være markedsnær er å inspirere og skape engasjement gjennom å ta initiativ til en aktiv dialog med markedet.2
2
Modig
ModigÅ være modig innebærer at vi skal være tydelige og handlekraftige, tørre å være ærlige, visjonære og nytenkende på vegne av det norske samfunnet.3
3
Lærende
LærendeÅ være lærende innebærer at vi ikke sitter på alle svarene selv. Både individuelt og som bedrift drar vi nytte av å møte omgivelsene på en raus, åpen og nysgjerrig måte.4
4
Grundig
GrundigÅ være grundig er å være en ansvarlig og robust aktør. Vi skal ha helheten for øye og arbeide målrettet og planmessig.5
5

Likestilling og mangfold

Enova ser virkelig verdien av et arbeidsmiljø preget av likestilling og mangfold. Vi vet dette bidrar til større bredde i tenkningen og dermed også bedre løsninger.

I Enova aksepterer vi ingen former for trakassering. Vi jobber aktivt for likestilling, og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er inkludert i våre policyer og etiske retningslinjer. Vi jobber aktivt med en åpen organisasjonskultur som skal kjennetegnes av mangfold og stor takhøyde for andres holdninger og meninger.

Vi arbeider kontinuerlig med å undersøke risiko for diskriminering, analysere årsaker til risikoen og sette forebyggende tiltak sammen med tillitsvalgte. Dersom en ansatt selv opplever eller er vitne til trakassering, er det flere muligheter til å varsle om dette.

Ansatte kan varsle enten internt eller gjennom ekstern varslingskanal. Vi gjennomfører også en medarbeiderundersøkelse hvert år, hvor trakassering er et av temaene vi tar for oss.

Det viktig for oss å kunne tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten holder til i moderne lokaler som er godt tilpasset ulike behov.

VP

Kontorarealene er universelt utformet og lett tilgjengelig. Vår aktivitetsbaserte arbeidsplass med ulike soner, gjør at vi i stor grad kan legge til rette for skjerming og andre behov.

Enova samarbeider med bedriftshelsetjenesten med mål om at tilretteleggingen tilpasses den ansattes behov der det er aktuelt.

Vi har stort fokus på likebehandling i rekrutteringsprosessene våre, og jobber aktivt med å øke mangfoldet i organisasjonen gjennom målrettet rekruttering.

Det legges til rette for å komme i kontakt med kvalifiserte søkere, og vi oppfordrer kandidater til å søke uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsnedsettelse.

Vår målrettede innsats har gitt oss et større mangfold det siste året. Vi har en relativt jevn kjønnsbalanse og har arbeidet aktivt med å tiltrekke oss kvalifiserte søkere av begge kjønn.

Ved årsslutt 2022 hadde vi 84 fast ansatte fordelt på 47 menn og 37 kvinner. Utdannings- og erfaringsbakgrunn varierer over mange fagområder.

Vi har en aktiv målsetting om jevn kjønnsbalanse også blant ledere. I toppledergruppen er det i dag 4 menn og 2 kvinner, på områdenivå er det 5 menn og 5 kvinner.

Sigmund - Seniorrådgiver
For meg er det viktig å jobbe på en plass der jeg opplever at jeg er med på noe viktig Noe som gir mening for meg og for mange. Og det opplever jeg veldig at jeg gjør i Enova. Vi forvalter veldig mange penger på vegne av fellesskapet, og da er det utrolig viktig at vi gjør en god jobb, sånn at de pengene blir brukt til det beste på best mulig effektiv måte. For oss alle sammen. Når du jobber i Enova så får du jobbe skikkelig tett på de prosjektene som er lengst fram i skoene, og med fremtidens teknologier. Samtidig får man jobbe bredt, og med det store og viktige samfunnsoppdraget med å ta Norge fram til lavutslippssamfunnet. Jeg synes Enova preges av dyktige folk som har kommet hit fordi de har lyst til å være med å gjøre en forskjell og som motiveres av samfunnsoppdraget. Det er en plass som har en bred sammensetning av folk, og med forskjellig bakgrunn - både når det kommer til utdanning og når det kommer til erfaring. Det setter jeg veldig pris på.
0:00/0:01
Sigmund - Seniorrådgiver
Video placeholder

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft i 2022 innebærer at vi (og andre foretak) må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten vår påvirker verden.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere potensielle og faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Prosessen for aktsomhetsvurderinger i Enova er basert på OECDs veileder for "aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv", og tar utgangspunkt i de ulike trinnene i OECDs modell for aktsomhetsvurdering. Vi har blant annet jobbet med å standardisere våre rutiner for aktsomhetsvurderinger slik at vi har mest mulig kontroll over risikobildet i verdikjeden vår.

Redegjørelsen av vårt arbeid med åpenhetsloven finner du på enova.no.