Gå til hovedinnhold
4.6

Fremtidsutsikter – Energisystemet i et 2050 perspektiv

 

God og sikker tilgang på energi og kraft er en viktig forutsetning i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Energibransjen må levere sikker fornybar kraft til samfunnet, for å kunne redusere klimagassutslippene.

Placeholder

Omlegging av norsk industri innebærer økt konvertering fra bruk av fossile energibærere som øker presset på kraftsystemet. Mye av dette forbruket er knyttet til termiske prosesser.

Det vil derfor være behov for utvikling og implementering av ulike løsninger for lagring og styring av energiforbruk. I tillegg trenger vi termiske løsninger som reduserer avhengigheten til ren elektrisitet.

En stabil grunnmur

Omstillingen til lavutslippssamfunnet, uansett hvilke løsninger og veivalg som velges, forutsetter at det ligger et fleksibelt og robust energisystem i bunn. Det gjør det mulig å gjennomføre de nødvendige endringene.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilke teknologier og forretningsmodeller som er mest egnet i fremtidens energisystem. Det krever at ulike løsninger testes ut på veien mot morgendagens Norge.

VP

Markedsaktørene må ta en aktiv rolle

Det norske energisystemet er godt posisjonert for lavutslippssamfunnet. Men for å nå målet om økt innovasjon og bedre utnyttelse av fleksibilitet i energibransjen, må markedsaktørene ta en aktiv rolle i utvikling framover.

Dette omfatter løsninger og systemer som tilgjengeliggjør fleksibilitet og lagring av energi, da ledetiden for ny kraftutbygging er lang. I omstillingen trenger vi også ny fornybar energiproduksjon.

Norge har et stort potensial for havvind, som i dag ikke er konkurransedyktig sammenlignet med andre fornybare ressurser. Spesielt gjelder dette flytende havvind.

Utviklingen er i gang, men løsningene er fortsatt i en pre-kommersiell fase. Det er behov for testing og videreutvikling av teknologier. Det må demonstreres at teknologien fungerer og kan oppskaleres, for å senke kostnadene. ​