Gå til hovedinnhold
4.3

Fremtidsutsikter – Landtransport i et 2050 perspektiv

 

Norge har blitt et utstillingsvindu internasjonalt for overgangen til utslippsfri persontransport. Disse erfaringene må vi bygge videre på, så vi kan ta en tilsvarende rolle innenfor tyngre transportmidler.

Placeholder

Vi jobber stadig for en fremtid med minimalt med utslipp. For at vi skal nå dette målet må transportsektoren endre seg. Det krever en utvikling og kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden, for hybride og elektriske løsninger. Samtidig vil det være behov for flere teknologier og energibærere som el, hydrogen og biogass.

Det er også en viktig forutsetning at infrastrukturen for alternative drivstoff er økonomisk bærekraftig. Det må være velfungerende verdikjeder fra produksjon og distribusjon, til bruk.

Norge leder an inn i fremtiden

Norge er et foregangsland når det gjelder overgangen til utslippsfri persontransport, og disse erfaringene må vi bygge videre på. Gjør vi det, kan vi ta en tilsvarende rolle innenfor tyngre transportmidler.

Norge har utfordrende topografi og klima. Ved å vise at nullutslippsløsninger fungerer i det kalde nord, kan vi påvirke også utenlandske markeder til å ta i bruk slike løsninger.

Mens sjønæringen kan bygge tilbudssiden av morgendagens løsninger, er vår rolle på landsiden først og fremst å bidra til etterspørsel.

Placeholder

Avhengig av internasjonal teknologiutvikling

Selv om Norge er et foregangsland, er vi avhengige av teknologiutviklingen internasjonalt. Dette gjelder for de fleste transportsegmentene, men spesielt veitransport.

Endringer i de globale markedene påvirker utviklingstempoet i den norske transportsektoren. Samtidig vil overgangen til batterielektrisk drift i Norge bidra til å bygge opp marked, kunnskap og erfaringer. Dette skaper konkurransekraft. Dette vil også ruste Norge til å møte internasjonale krav, føringer og økte leveranser av batterielektriske løsninger.

De store baner vei

Introduksjonen av elektroniske løsninger for tungtransporten er i startfasen. De store aktørene går foran i elektrifisering av kjøretøyparken, men foreløpig er batteriteknologien begrenset på rekkevidde. Derfor vil videre introduksjon kreve investeringer i infrastruktur. Hydrogen kan også bli et alternativ for enkelte bruksområder fremover.

Nå går norske aktører foran i å teste ut batterielektriske maskiner på bygg- og anleggsplasser. Denne utviklingen er sterkt drevet av etterspørsel fra det offentlige.

Digitalisering – sentralt mot 2050

Gjennom flere pilotprosjekter på bygge- og anleggsplasser jobbes det med å få utslippene ned til null fram mot 2050. I dag bygges anleggsmaskiner om fra fossil til elektrisk. Men for å produsere store anleggsmaskiner uten utslipp, er vi avhengige av internasjonal industriell serieproduksjon.

Mot 2050 vil data og digitalisering være sentralt i overgangen til nullutslippsløsninger for landtransport. Denne type datainnhenting kan optimalisere driften. Samtidig baner det vei for større trender og konsepter, som delingsmobilitet, samhandlende intelligente transportsystemer, automatisering og autonomi.