Gå til hovedinnhold
4.4

Fremtidsutsikter – Maritim transport i et 2050 perspektiv

 

Transportsektoren, til både lands og vanns, må endre seg i retning av lavutslippssamfunnet. Dette må skje gjennom utvikling og kostnadsreduksjoner i hele verdikjeden, for batterihybride og batterielektriske løsninger. Samtidig vil det være behov for flere teknologier og energibærere, som hydrogen, ammoniakk og metanol.

Toppbilde

En viktig forutsetning for at nullutslippsløsninger skal tas i bruk, er at infrastrukturen for alternativt drivstoff er økonomisk bærekraftig. I tillegg til velfungerende verdikjeder fra produksjon og distribusjon til bruk.

Må investere i grønn teknologi

Norge er en stor, maritim nasjon med hele den maritime verdikjeden fra rederier, verft til utstyrsleverandører. Vi er i en unik posisjon til å kunne påvirke teknologiutviklingen globalt og på sikt endre markedet for nullutslippsfartøy.

Krav og reguleringer fra IMO og EU er sterke drivere. De vil bidra til et omfattende og relativt sett raskt teknologiskifte i sjøtransporten – og det vil påvirke hele den tilhørende maritime industrien.

For en bedre tilgang til kapital må rederiene investere i grønn teknologi når de fornyer flåten sin. Sammen med krav og forventninger fra vareeiere og forbrukere, øker tempoet i omstillingen frem mot 2050.

Rederier som tar en ledende rolle i det grønne skiftet er forventet å få et betydelig konkurransefortrinn sammenlignet etternølerei.

Placeholder

Energibærerer for morgendagens skipsfart

Alternative energibærere som hydrogen og ammoniakk er fortsatt umoden teknologi om bord i fartøy. Ved slutten av 2022 er det planlagt ti hydrogenfartøy i perioden frem mot 2026. Disse kan ta ned de teknologiske barrierene og på sikt spille en viktig rolle for dekarbonisering av skipsfarten frem mot 2050i.

Tilgang på grønne energibærere er i dag begrenset og kostbart, sammenlignet med fossile energibærere. Dette er en sentral barriere for omstillingen til nullutslippsfartøy, som også gjør energieffektivisering av fartøy mer aktuelt enn noen gang.

Økende avgifter bidrar til at prisdifferansen mellom grønt og fossilt reduseres. Produksjon av grønt hydrogen og e-fuels er kraftkrevende, og det vil være et økende behov for tilgang på fornybar kraft i årene fremover. Dette for å unngå at tilgang på energi blir en brems for den grønne omstillingen av skipsfarten.

Langt igjen for autonomi

Autonomi er en teknologi som kan endre mye innenfor dagens skipsfart. Autonome fartøyer kan bidra til økt effektivitet, økt konkurransekraft og mulighet for å ta i bruk alternative drivstoff.

Det er likevel langt igjen teknologisk og juridisk før full autonomi er realistisk for de fleste skipstyper. Men det vil kunne bidra til å effektivisere drift og energiforbruk.