Gå til hovedinnhold
4.1

Fremtidsutsikter i et overordnet perspektiv

 

2022 har vært et kontrastfylt år. Året startet med full gjenåpning av samfunnet, før vi gikk direkte over i en situasjon med krig i Europa. Forstyrrelsene i verdenshandelen som følge av pandemien ble forsterket av krig i våre nærområder.

Topp

Russlands bruk av energi som våpen har blitt en stor utfordring. Det har gitt en fare for forsyningssikkerheten og bidratt til svært høye energipriser. Norge har i dette spilt en viktig rolle for å sikre energiforsyningen i Europa gjennom eksport av gass og kraft.

Samtidig har vi opplevd stor interesse og rekordhøyt antall søknader og samlet utbetalt støtte. Dette viser risikovilje blant de som går foran i teknologiutviklingen som trengs for det grønne skiftet.

Enovas rolle som klimapådriver

Vi og verden beveger oss i raskt tempo, men i feil retning. Som en konsekvens må både Norge og resten av verden i løpet av de neste tiårene endre kurs – bort fra fossile energikilder som olje, kull og gass og over til fornybare energikilder. Dette blir en stor oppgave, siden fossile energikilder i dag dekker mer enn 75 prosent av verdens energibehov.

For at Norge skal utvikle seg og fortsette å være et godt sted å bo, må vi utvikle ideer og finne fram til løsninger og teknologier som bidrar til å redusere CO₂-utslippene betraktelig. Og det må skje raskt. Samtidig må vi tenke langsiktig siden teknologiutvikling tar tid.

For noen av sektorene som må avkarboniseres er teknologien tilgjengelig, men til en for høy kostnad. Da er videre uttesting og bruk nødvendig. I andre tilfeller er den nødvendige teknologien ikke en gang oppfunnet.

Skal nullutslippsløsningene bli valgt fremfor de forurensende løsningene, må de enten være mer lønnsomme enn det fossile alternativet, eller så må vi skjerpe lover og reguleringer, skatter og avgifter.

Vårt oppdrag er å akselerere utviklingen av ny teknologi som tar oss til lavutslippssamfunnet. Løsningene må i neste omgang utvikles videre og tas i bruk i stor skala av markedet, uten støtte.

Vi støtter alt fra de store hydrogensatsingene til energirådgiving for norske hjem. De siste årene har vist at også tilgangen på fornybar kraft og begrensninger i overføringskapasiteten kan bli en utfordring for å nå 2030-målene. Det betyr at klima og energi er to sider av samme sak og vi vil fremover øke innsatsen rettet mot et effektivt og fleksibelt energisystem.

VP

Skape markedsendringer

Vår aktiviteter er rettet mot senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsintroduksjon innenfor mange ulike sektorer. En markedsendring kan være at en løsning – en teknologi, tjeneste, forretningsmodell eller et system – går fra å være lite lønnsom til å bli mer lønnsom. Men markedsendring kan også bety at man tar viktige steg på veien til lønnsomhet.

Vi er bare med et stykke på veien til lønnsomhet i markedet. Når vi har gjort vårt, er det som regel behov for andre virkemidler som skatter, avgifter, lover og reguleringer for at nullutslippsteknologien skal kunne konkurrere markedet, og bli lønnsom uten støtte. Uten et visst markedsvolum for null- eller lavutslippsteknologien får vi ingen store utslippsreduksjoner.

De konkrete resultatene fra hvert enkelt prosjekt er mindre viktig for oss. Det viktige er hvordan enkeltprosjektet bidrar til å redusere barrierer for fremtidige brukere av en teknologi eller en løsning, og hvordan summen av prosjekter bidrar til en markedsendring i tråd med omstillingsmålet.

Fleksibilitet er nødvendig

Det er ikke mulig å forutse hvordan lavutslippssamfunnet i 2050 vil se ut. Det er dessuten vanskelig å forutsi hvor raskt teknologiutviklingen vil skje i de ulike sektorene. Vi er åpne for alle typer teknologiske innovasjoner, og avgrenser ikke våre prioriteringer til bestemte teknologiutviklingsløp eller teknologiområder.

På den måten sikrer vi fleksibilitet til å kunne bidra til å realisere de store og viktige prosjektene og utviklingsløpene når de kommer. Derfor er også fleksibiliteten som ligger i vår avtale med Klima- og miljødepartementet viktig.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet vil kreve betydelige ressurser og et høyt investeringsbehov. Det er barrierer som må forseres og risiko som må håndteres. En forutsetning er at det finnes en generell investeringsvilje og -evne i markedet.

Finansnæringen har stor innflytelse gjennom sine vurderinger av prosjekter. Klimakompetent kapital er en nøkkel for omstilling. Her opplever vi at utviklingen går i positiv retning.

Andre forhold som påvirker takt og vilje til omstilling er; priser på energi, CO2-utslipp, nasjonale eller internasjonale rammebetingelser, konjunkturer og råvarepriser. Dette har endret seg i 2022 som en konsekvens av krigen i Europa.

Energimarkedene i Europa har opplevd store utfordringer med svært høye priser på energi som en konsekvens. De høye energiprisene påvirker igjen andre markeder og vi ser store utslag i råvaremarkedene. Mange av varene som opplever prisøkninger er viktige innsatsfaktorer for grønn omstilling. Vi følger de ulike markedene tett og holder seg godt oppdatert på hva som skjer.

VP

Norge har gode forutsetninger for å lykkes

Norge har et godt utgangspunkt for å gå i front. Vi har faglig solide kompetansemiljøer i næringslivet og dyktige forskningsmiljøer, kombinert med et godt offentlig virkemiddelapparat og stabile rammebetingelser.

Flere selskaper går foran med de store satsingene. Et eksempel er maritim sektor hvor vi ligger langt framme innen utvikling av lavutslippsløsninger. Det finnes i dag rundt 396 helelektriske eller batterihybride fartøy globalt, samt ytterligere 417 i ordrebøkene. Nærmere 40 prosent av disse oppgir Norge som operasjonsområde.

Det er stadig flere fartøy som bygges eller ombygges med batterier om bord, og teknologien spres til stadig nye fartøysegmenter. Det er et stort potensial for reduksjon av utslipp i sektoren, og norsk maritim næring har bygget opp en kompetanseledende klynge bestående av aktører som dekker hele verdikjeden.

Likevel, mange aktører opplever risikoen ved lange og tunge teknologiutviklingsløp som for høy. De kostnadskrevende satsingene som er nødvendige for å komme til lavutslippssamfunnet, må ofte vike til fordel for kortsiktige inntjeningsmuligheter. Dette er vesentlige barrierer fordi industrianlegg og infrastrukturtiltak har lang levetid, og fordi innovasjonsprosesser tar lang tid. For å nå 2050-målet, er det viktig at teknologiutvikling skjer nå.

Full fart mot 2050

For at det skal være godt å leve i lavutslippssamfunnet, må vi opprettholde verdiskapingen og skape fremtidens arbeidsplasser. Vårt moderne samfunn er avhengig av effektive transportløsninger, varer og tjenester.

Midt i krisene som 2022 har gitt oss, har vi opplevd stor interesse og rekordhøyt antall søknader og samlet utbetalt støtte. Dette viser risikovilje blant de som går foran i utviklingen som trengs for det grønne skiftet.

Vi skal være en pådriver for en utslippsfri fremtid for alle næringer og sektorer, og gleder oss over samarbeidet med alle dere som våger å gå foran. Sammen klarer vi det.

Vi har et spesielt fokus på markedene Industri, Transport, Energisystemet, Tjenesteyting og sluttbruk.

Les mer om framtidsutsikter per sektor: