Gå til hovedinnhold
3.9

Definisjoner og terminologier

 

CO2-ekvivalent

Drivhuseffekten fra CO2 benyttes som måleenhet for å beskrive drivhuseffekten av ulike klimagasser. Drivhuseffekten fra andre klimagasser regnes om til CO2-ekvivalenter i henhold til deres oppvarmingspotensial (GWP) over en gitt periode.

GWP-verdien for en gass defineres som den samlede påvirkning på drivhuseffekten fra et tonn utslipp av gassen, sammenlignet med ett tonn utslipp av CO2 over et spesifisert tidsrom (vanligvis 100 år).

Effektresultater

Vi har i avtaleperioden 2017-2020 ført effektresultater for prosjekter som gir redusert effektbehov og økt fleksibilitet i kraftsystemet. Det omfatter blant annet tiltak som er egnet til å begrense vinterlast og redusere kortsiktige lasttopper.

Fra og med avtaleperioden 2021-2024 registrerer vi effektresultat på alle prosjekter som påvirker behovet for elektrisk effekt, også de med «negativt» resultat. Effektresultater måles i kilowatt (kW).

Energiresultat

Energiresultatet er et mål for hva prosjektene vi støtter leverer per år. Enten gjennom mer effektiv bruk av energi, økt produksjon eller økt bruk av fornybar energi. Energiresultater måles i kilowattimer (kWh) per år.

Energibærer

En energibærer er et stoff, mekanisme eller system som inneholder energi samfunnet nyttiggjør ved behov. Flytende brensler, gass, ved, elektrisk strøm og hydrogen er eksempler på energibærere.

Ikke alle energikilder regnes som energibærere. En energikilde må ofte omformes (foredles) til en energibærer som tilfredsstiller det aktuelle energibehovet.

ESA

ESA er forkortelsen for EFTAs overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority). EFTAs overvåkningsorgan skal sikre at EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen.

EFTAs overvåkningsorgan håndhever også det generelle forbudet mot statsstøtte, og vurderer nasjonale støtteordninger opp mot EØS-reglene. De har myndighet til å kreve at ulovlig støtte tilbakebetales.

Fornybar energi

Vi bruker samme definisjon på fornybar energi som EUs fornybardirektiv (2001/77/EC). I direktivet er fornybar energi definert som fornybare, ikke-fossile energikilder: vind, sol, geotermisk energi, bølgeenergi, vannkraft, biomasse, gass fra avfallsdeponier, gass fra renseanlegg og biogass.

Innovasjonsresultater

Vi fører innovasjonsresultater fra prosjekter som bidrar til økt innovasjon innen energi- og klimateknologi. Innovasjonsresultater måles ved utløst kapital i kroner.

Med utløst kapital menes den delen av prosjektets investeringskostnader som utløses gjennom støtten. Det vil si investeringskostnader, der støtte fra Enova og andre offentlige virkemidler er trukket fra.

Karbonpris

Begrepet karbonpris refererer til effekten av politiske virkemidler som skal synliggjøre de samfunnsmessige kostnadene ved klimagassutslipp, overfor aktører som forårsaker utslipp.

I Norge skjer dette i hovedsak gjennom CO2-avgiften og kvoteprisen under EUs kvotehandelssystem. Enhet for karbonprisen er kroner per tonn CO2-ekvivalent utslipp.

Klima- og energifondet

Klima- og energifondets formål er å bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Fondet har sin bakgrunn i lov om endring av lov 29. juni 1990 nr. 60, om produksjon, omforming, omsetning og fordeling av energi med mer (Energiloven), §4-4, jamfør Ot.prp. nr 35 (2000–2001) og Inst. O. nr 59 (2000–2001).

Klima- og miljødepartementet (KLD) bestemmer vedtektene for Klima- og energifondet. Klima- og energifondet finansieres gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, og et påslag på nettariffen for uttak av kraft på alle nettnivåer.

Kontraktsfestet resultat

Kontraktsfestet resultat beskriver effekten på våre måleindikatorer, som prosjektet forventes å bidra til, og som inngår som en del av kontraktsgrunnlaget mellom støttemottaker og oss.

Alle vedtak innenfor et kalenderår regnes inn i brutto kontraktsfestet resultat for det aktuelle året. For energi- og utslippsresultat beskriver kontraktsfestet resultat et årlig forventet realisert resultat (kWh og kilo CO2-ekvivalenter) gjennom prosjektets levetid.

For innovasjonsresultat beskriver kontraktsfestet resultat kroner utløst kapital på investeringstidspunktet. Utslippsresultater oppnådd i støttede prosjekter innen kvotepliktig sektor inkluderes imidlertid ikke i vår ordinære resultatrapportering.

Kvotepliktig sektor

Med kvotepliktig sektor menes de virksomheter innen landbasert industri, petroleumsvirksomhet og luftfart som er omfattet av EUs kvotesystem (ETS).

Kvoteplikt innebærer at disse virksomhetene årlig må levere inn klimakvoter tilsvarende egne utslipp. Utslippskvoter omsettes i et marked, hvor det dannes en kvotepris. Virksomheter som ikke omfattes av kvoteplikt, kalles gjerne ikke-kvotepliktig sektor.

Markedsendring

Vi definerer markedsendring som den endringen vi skal bidra til å drive frem innenfor et gitt marked. Det innebærer et varig skift i tilbudet og/eller etterspørselen etter produkter som har en plass i lavutslippssamfunnet.

Nullalternativ

I søknader om støtte regnes energi- og klimaresultatet fra prosjektet alltid som: differansen mellom prosjektet og et nullalternativ.

Nullalternativet beskriver vedtaket eller handlingen søkeren mest sannsynlig vil velge dersom prosjektet ikke kvalifiserer for Enova-støtte.

Programmer

Vi har valgt å målrette virkemiddelbruken gjennom programmer. Et program omfatter et virkemiddel rettet mot én eller flere spesifikke målgrupper med fastsatte søknadskriterier.

Prosjekt

Med prosjekt mener vi at en bestemt aktør vedtar og gjennomfører en tidsbegrenset og samordnet aktivitet, som kan inkludere realisering av ett eller flere (klima)tiltak.

Ofte vil prosjektet være en investering i et fysisk anlegg. En søknad til oss beskriver som regel et prosjekt hvor reduserte klimagassutslipp er et mål eller følger som en effekt.

Realisert resultat

Realiserte resultater er basert på målinger eller oppdaterte estimater etter at tiltak er gjennomført og vi kan observere effekt av tiltaket. Det tar tid fra tiltakene er gjennomført til resultater kan rapporteres.

Sluttrapportert resultat

Sluttrapportert resultat er en oppdatert prognose på forventet årlig realisert resultat fra et prosjekt.

Sluttrapportering skjer når det støttede prosjektet er fullført, og før prosjektets tiltak settes i drift. Vi gjør en rimelighetsvurdering av de sluttrapporterte resultatene fra støttemottakerne.

Tiltak

I klimasammenheng er tiltak en konkret beslutning knyttet til investering eller endring i praksis. Beslutningen er tatt av en individuell privat eller offentlig aktør i samfunnet, og bidrar til å redusere aktørens direkte eller indirekte utslipp av klimagasser.

Tiltakskostnad

Beregning av samfunnsøkonomisk tiltakskostnad bygger på en kost-/nytteanalyse av tiltaket, og er den negative nåverdien av tiltakets netto nyttestrøm i kroner (fratrukket verdien av utslippseffektene) per tonn redusert CO2-utslipp fra tiltaket.

Tiltakskostnad viser hvilken samfunnsmessig verdi (kroner per tonn) unngåtte utslipp må ha for at tiltaket skal betegnes som samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi beregner en bedriftsøkonomisk tiltakskostnad på en del av søknadsporteføljen.

Utløsende effekt

Som forvalter av offentlige midler er det viktig for oss å sørge for at de midlene vi råder over kommer til best mulig anvendelse. Støtte fra Klima- og energifondet skal bidra til at prosjekter som ellers ikke ville ha blitt gjennomført, blir realisert.

For eksempel vil prosjekter med lav kostnad per produsert eller redusert kWh ofte være lønnsomme i seg selv, og ikke behøve støtte.

Støtte kan regnes som utløsende, også dersom den fremskynder et prosjekt i tid eller et prosjekt får større omfang enn det ellers ville fått.

Utslippsresultat

For hvert prosjekt vi støtter er det beregnet et utslippsresultat. Utslippsresultatet er summen av endringer i klimagassutslipp som følge av ulike tiltak i prosjektet.

Beregningen tar utgangspunkt i utslippsfaktorer for de ulike energibærerne som er involvert, og resultatet måles i tonn CO2-ekvivalenter per år. Omregning til tonn CO2-ekvivalenter skjer ved bruk av internasjonalt anerkjente GWP-faktorer (Global Warming Potential).

Utslippsfaktor

Energibruk innebærer bruk av energibærere med ulike egenskaper når det gjelder klimapåvirkning.

Fossil energi medfører klimagassutslipp, mens fornybar energi (under gitte forutsetninger) kan regnes som utslippsfri.

Utslippsfaktoren (eller -koeffisienten) beskriver mengde klimagassutslipp per enhet brukt av energibæreren. Vi bruker kg CO2-ekvivalent utslipp per kWh som enhet.