Gå til hovedinnhold
3.1

Enovas virkemidler

 

For at markedsaktørene skal kunne drive fram utviklingen av klimavennlige løsninger, må risikoen ned. Det løser vi med våre virkemidler.

Toppbilde

Enova har et langsiktig perspektiv. I vår reise mot lavutslippssamfunnet vil mange markeder endre seg, nye komme til og andre forsvinne. Vår jobb er å bidra til endringer i markeder ved å rette innsatsen vår der den får størst effekt. Når vi utvikler nye virkemidler vurderer vi blant annet potensialer for markedsendring, utslippskutt og omstilling samt drivere og barrierer.

Det holder ikke å utvikle ny teknologi

Våre virkemidler er i første rekke finansiering, det vil si økonomisk støtte. Ved å tilby investeringsstøtte, reduserer vi kostnadene og risikoen. Både for de som etterspør energi- og klimaeffektive løsninger, og de som tilbyr dem. Ved å synliggjøre hva som er mulig og dele av vår erfaring, reduserer vi risikoen og gjør det lettere å treffe gode energi- og klimavalg for de som kommer etter.

Utvikling av nye teknologier og løsninger er nødvendig, men det kreves mer enn teknologiutvikling. Nye løsninger tar oss ikke med til lavutslippssamfunnet uten at de tas i bruk. Mange av teknologiene vi skal bruke fremover er allerede kjent i dag, men de brukes ikke i tilstrekkelig grad.

Det trengs målrettede tiltak som senker barrierene og avlaster risikoen enten det dreier seg om de første uttestingene, eller hjelp til å komme over det siste hinderet for at teknologien skal tas i bruk av flere.

Skal vi klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av et godt samspill mellom markedet, Enova og andre offentlige virkemiddelaktører.

Enovas rolle

Tiden det tar å skape varige endringer varierer fra sektor til sektor, mellom segmenter og teknologier. Hvordan ulike markeder utvikler seg avhenger av aktørene selv, i tillegg til rammebetingelsene som påvirker dem. For at markedet skal velge å satse på bærekraftige løsninger, må det se et langsiktig potensial for å erstatte de fossile alternativene med utslippsfrie løsninger. Skal vi klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av et godt samspill mellom markedet, Enova og andre offentlige virkemiddelaktører.

Figur 3.1.1 Enovas virkeområde mellom teknologiutvikling og markedsutvikling

Figur 3.1.1 Enovas virkeområde mellom teknologiutvikling og markedsutvikling

Vår rolle er å bygge ned barrierer og spille på drivere, slik at nye løsninger utvikles og tas i bruk. For å fylle den rollen må våre virkemidler rettes mot den sene fasen av teknologiutviklingen, og den tidlige fasen av markedsutviklingen. Det betyr at vi kan være med på utviklingen frem til markedet har tilstrekkelig kraft til å drive utviklingen videre alene. Alternativt drives sammen med regulerende og økonomiske virkemidler som skatter og avgifter.

Teknologiprogrammene skal redusere teknologisk risiko, i tillegg til kostnad for ny innovativ energi- og klimateknologi. På denne måten vil flere energi- og klimateknologier hjelpes fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet. Programmene for markedsutvikling skal bidra til at kjente teknologier som ikke er tatt i bruk i stor nok grad får prøve seg i markedet og etter hvert bli konkurransedyktige uten støtte.

Kunnskap og erfaring for fremtiden

Informasjon og rådgivning er andre viktige virkemidler. For de med små prosjekter gir vi råd og veiledning gjennom svartjeneste på telefon og nett. I store prosjekter jobber vi tett sammen med aktørene over lengre tid. Prosjektene kan da dra nytte av vår kompetanse og erfaring, som vi har fått gjennom å forvalte en portefølje på flere tusen prosjekter.

Spacer