Gå til hovedinnhold
3.5

Tjenesteyting og sluttbruk status

 

I lavutslippssamfunnet velger vi klimanøytrale løsninger, med minimal belastning på energisystemet. Bygg- og eiendomssektoren og den enkelte forbruker spiller en viktig rolle for å realisere denne omleggingen.

TOPP
Status bygg- og eiendomssektoren

Bygge- og anleggssektoren står for direkte og indirekte CO2-utslipp tilsvarende 13,1 millioner tonn CO2e per år.

Globalt – også i Europa – står bygninger for en tredel av både energibruk og karbonutslippi. I Norge er de direkte klimagassutslippene betydelig mindre, fordi bygningene i større grad benytter elektrisitet fra fornybare kilder til oppvarming.

Størsteparten av utslippene er knyttet til materialbruk. For å redusere klimafotavtrykket må bransjen gjenbruke mer av den eksisterende bygningsmassen og byggematerialer i større omfang. I tillegg må de etterspørre nye byggematerialer med vesentlig lavere klimafotavtrykk enn det som er standard i dag.

Den andre store utslippskilden er bruk av fossil energi på bygge- og anleggsplasser. I dag benyttes i all hovedsak fossile brensler i anleggsmaskiner, transport, oppvarming og uttørking. Elektrifisering og bruk av hydrogen er viktige tiltak for en overgang til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

VP

Utslippet av klimagasser fra norske bygge- og anleggsplasser ligger årlig på om lag 2 millioner tonn CO2. Bransjen bruker i hovedsak fossile energikilder på byggeplassene til anleggsmaskiner og oppvarming, men er i ferd med å ta steget over til fornybare energiløsninger.

For utslippsfrie bygge- og anleggsplasser finnes det nå flere ulike løsninger for elektrifisering. Noen er på pilotstadiet, og andre er kommersialisert. Det er fortsatt rom for helt nye eller vesentlig forbedring av løsninger for:

  • å tilgjengeliggjøre effekt
  • ladestrøm
  • systemer for bedre overvåkning
  • planlegging og styring av energibehov og -forbruk
  • utfasing av fossil byggvarme
  • løsninger som muliggjør utslippsfri transport til og fra byggeplass.
VP
Status forbruker og husholdninger

Tjenesteytende sektor og husholdningene bidrar gjennom sin etterspørsel til betydelige indirekte utslipp. Framtidsrettede løsninger i bygg- og eiendomssektoren og hos husholdninger og forbrukere blir viktige for at sektorene industri og transport lettere skal endres i retning lavutslippssamfunnet.