Gå til hovedinnhold
2.2.8

Særskilt rapportering på energiresultater

 

Særskilt rapportering på energiresultater

I avtaleperioden 2017- 2020 rapporterte vi på målindikatorer for energiresultat og effekt. En forenklet rapportering videreføres i avtaleperioden 2021-2024.

Utslippsresultat og utløst innovasjonskapital er de to målindikatorene som er fokusert i inneværende avtaleperiode. I den forrige avtaleperioden (2017- 2020) ble det i tillegg rapportert på oppnådd energiresultat og effektresultat. Selv om energiresultatet ikke er en egen målindikator i gjeldende avtale, videreføres det en forenklet rapportering av disse resultatene.

Prosjektene som gir energiresultat, kan deles inn i fire kategorier: produksjon, energieffektivisering, distribusjon og konvertering.

Produksjonsprosjekter inkluderer alle prosjekter der det produseres elektrisitet eller fornybar varme, enten for salg eller intern bruk. Etablering og utvidelser av fjernvarmeanlegg, medfører utbygging av ny infrastruktur. Disse prosjektene er kategorisert som distribusjonsprosjekter.

I konverteringsprosjekter endrer man energibærer fra elektrisitet eller fossile energibærere, over til fornybare energibærere – for eksempel basert på bioenergi. Et prosjekt som konverterer fra en energibærer til en annen, omfatter gjerne både konvertering og energieffektivisering. Et eksempel er elektrifisering innen transport, hvor man går over fra å benytte diesel til elektrisitet. Siden en elektrisk motor har høyere virkningsgrad enn en dieselmotor, vil et slikt tiltak i tillegg til energiresultatet knyttet til selve konverteringen fra diesel, også gi et energiresultat fra energieffektivisering.

Tabell 2.2.8.1 viser at prosjekter støttet i 2022 representerer et energiresultat på 3 482 GWh. Energiresultatet innen industrien preges av det store Biozin-prosjektet, som med et produksjonsresultat på 1200 GWh utgjør brorparten av sektorens resultat på 1 560 GWh.

Transportsektoren bidrar til energiresultatet med 1 676 GWh gjennom et stort volum av prosjekter. Ulike nullutslippsløsninger innen transport gir betydelige resultater innen både effektivisering og konvertering.

Energiresultat innen Energisystemet er i stor grad knyttet til utbygging av fjernvarme (distribusjon).

Tabell 2.2.8.1 Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2022

Tabellen viser forventede energiresultater (GWh) fra prosjekter støttet i 2022 fordelt på prosjektkategori og sektor. Tallene er korrigert for kansellerte prosjekter.

SektorEnergieffektiviseringProduksjonDistribusjonKonverteringTotalt
Industri1021 24302151 560
Transport59042506601 676
Energisystemet0.41213599246
Tjenesteyting og sluttbruk0.030000.03
Total6931 6791359753 482

Figur 2.2.8.1 viser fordelingen av energiresultatet på de prosjektkategorier som gir grunnlag for energiresultat. Det største bidraget til energiresultatet stammer fra produksjonstiltak og utgjør 45 prosent, mens energiproduksjon utgjør 28 prosent.

Energiresultat fordelt på prosjektkategori 2021-2022

Figur 2.2.8.1

Figuren viser fordelingen av forventede energiresultater (GWh) fra prosjeker tildelt støtte i 2021 og 2022 fordelt på prosjektkategori.

Enovas energiresultat beregnes på ulike måter, avhengig av type tiltak og hvilke energibærere som påvirkes. Dersom man ser bort fra de rene effektiviseringseffektene, som kan betegnes som «unngått energibruk», er energiresultat i 2022 knyttet til nye løsninger og endring i bruk av energibærere (tilsvarer 2789 GWh). Dette er presentert i tabell 2.2.8.2.

Energiresultat knyttet til bioenergi er det største (1942 GWh) der flis er den dominerende kilden. Ammoniakk og elektrisitet er de gruppene som følger etter bioenergi. Resultatet innen elektrisitet kommer fra elektrifiseringstiltak og produksjon av elektrisitet. Resultatene fra ammoniakk og hydrogen er knyttet til konvertering fra ikke fornybare kilder over til fornybar. Det som i tabellen benevnes som «Varmepumpe» (117 GWh) er i prinsippet omgivelses- eller spillvarme som er nyttiggjort til oppvarming eller andre formål. Øvrige energibærere har mer beskjedne bidrag I 2022.

Tabell 2.2.8.2 Energiresultat innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer

Figuren viser energiresultatet innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer for prosjekter vedtatt støttet i 2022

EnergibærerEnergiresultat (GWh)
Bioenergi1 942
Flis1 324
Biomasse425
Biogass154
Pellets og briketter38
Annen bio1
Amoniakk279
Elektrisitet273
Varmepumpe117
Hydrogen110
Spillvarme37
Avfall24
Annen fornybar5
Sol3
Total2 789