Gå til hovedinnhold
2.3

Rapportering på Klima og energifondet 2017-2020

 

Her finner du en oversikt over disponerte midler, kontraktsfestede-, sluttrapporterte-, og realiserte resultater for perioden 2017 til 2020.

Disponeringer i avtaleperioden 2017-2020

Årsrapporten for 2021 presenterte status for foregående avtaleperiode (2017-2020). Men i etterkant av en rapportering, vil det alltid forekomme endringer i form av kanselleringer og endelig sluttrapportering. For deler av prosjektporteføljen vår kan det ta flere år fra prosjektene tildeles støtte, til prosjektene er sluttrapportert og tildelt støtte er utbetalt. Her presenterer vi derfor en kort, oppdatert rapportering på nøkkeltall og resultater for avtaleperiode 2017-2020.

I 2022 er det frigjort om lag 270 millioner kroner fra kansellerte- og sluttrapporterte prosjekter. Disse midlene føres tilbake til Klima- og energifondet, og kan bidra til å realisere nye, gode klima- og energiprosjekter.

Totalt er det i avtaleperioden 2017-2020 disponert nær 12,8 milliarder kroner fra Klima- og energifondet. De totale investeringene som støtten skal utløse, beløper seg til mer enn 30 milliarder kroner.

Tabell 2.3.1 Klima- og energifondets disponeringer 2017-2020

Tabellen viser midler disponert fra Klima- og energifondet i perioden 2017–2020 fordelt per sektor samt øvrige avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Tallene i millioner kroner (MNOK) og er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2022.

Sektor/Marked2017201820192020Total
Industri3753831 0066112 374
Transport8675988051 4253 696
Energisystemet1891572 8543563 555
Bygg og eiendom3763612482661 251
Bolig og forbruker165275334158931
Internasjonalt241310
Avtalefestede aktiviteter91637486313
Administrasjonshonorar157155159187657
Total2 2221 9965 4803 09112 788

Figur 2.3.1 viser status ved utgangen av 2022. Figuren viser at andelen avsluttede prosjekter er høy for alle de fire årene (+ 85 prosent). Samtidig ser vi av figur 2.3.2 at de prosjektene som fortsatt er aktive, utgjør en betydelig andel av totalt tildelt støtte.

Som nevnt tidligere, er det ikke uvanlig for store og komplekse prosjekter at prosjektperioden mellom støtte, tilsagn og sluttrapportering kan strekke seg over flere år. Ved utgangen av 2022 er prosjekter med totale tilsagn på 7,7 milliarder kroner, fortsatt under gjennomføring.

Noen av prosjektene som får støtte blir kansellert, ofte som følge av endrede forutsetninger i perioden fra søknadstidspunktet til beslutning om oppstart. En viss andel kanselleringer er både forventet og ønskelig. Enova skal ta en viss risiko, men ikke overkompensere prosjekter. Da er det noen prosjekter som naturlig ikke kommer til å bli realisert.

Andelen kansellerte prosjekt har økt gjennom avtaleperioden, fra 17 prosent i 2017 til 35 prosent i 2020. Vi ser av figur 2.3.2 at tildelt støtte i disse kansellerte prosjektene, utgjør en mindre andel. Dette skyldes at det store flertallet av kanselleringer skjer innen volumprogrammer. Der er det mange og små tildelinger, og terskelen for å søke er lav. Spesielt gjelder dette programmet for støtte til elektriske varebiler. Utslagene av kanselleringer blir derfor betydelig mindre målt etter kroner tildelt støtte.

Status prosjektporteføljen 2017-2020

Figur 2.3.1

Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2022, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Status prosjektportefølje 2017-2020, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 2.3.2

Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter vedtatt i perioden 2017-2020 ved utgangen av 2022, målt etter tildelt støtte. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Utvikling i klimaresultater – 2017-2020

I og med at prosjektporteføljen (2017-2020) fremdeles inneholder prosjekter som er under gjennomføring, vil resultatene på målindikatorene justeres for kanselleringer og sluttrapporteringer etter hvert som de avsluttes.

Per utgangen av 2022 er det kontraktsfestede utslippsresultatet på 868 000 tonn CO2-ekvivalenter (korrigert for kanselleringer og sluttrapporterte prosjekter). Dette er en reduksjon på om lag 48 000 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utgangen av 2021. Reduksjonen kommer hovedsakelig innen transportsektoren, og knyttes til kanselleringer innen volumprogrammer. Der er det mange og små tildelinger, og terskelen for å søke er lav.

Tabell 2.3.2 tar utgangspunkt i det opprinnelige kontraktfestede utslippsresultatet (benevnt «klimaresultat» i forrige avtaleperiode), som ble målt til 1 093 000 tonn CO2-ekvivalenter. Som følge av kanselleringer er resultatet redusert til 902 000 tonn CO2-ekvivalenter. Videre har det vist seg at de forventede resultatene på sluttrapporteringstidspunktet, er vurdert noe lavere enn på vedtakstidspunkt. Det gir et resultat på 868 000 tonn CO2-ekvivalenter (etter korrigeringer for sluttrapporteringer og kanselleringer). Totalt utgjør korreksjonen en reduksjon i opprinnelig kontraktfestet utslippsresultat, på 20 prosent. Reduksjonen er størst innen Transport, med 24 prosent. Innen Bygg og eiendom utgjør korreksjonen en nedgang på 23 prosent, mens innen Energisystemet utgjør korreksjonene ingen netto endring i utslippsresultatet.

Tabell 2.3.2 Utvikling i utslippsresultater 2017-2020

Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2022.

Sektor (ktonn CO2-ekv)Opprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri241209206
Transport766619583
Energisystemet585158
Bygg og eiendom292322
Bolig og forbruker292929
Total1 121931897

Utvikling i innovasjonsresultat 2017-2020​

Også for innovasjonsresultatet har kanselleringer og sluttrapportering medført noen endringer. Sett mot utgangen av 2020 er innovasjonsresultatet redusert med om lag 395 millioner kroner.

Kanselleringer har naturlig nok tatt utløst innovasjonskapital noe ned, men denne er delvis oppveid av økt innovasjonsresultat knytta til sluttrapporterte prosjekter. Netto effekt på innovasjonsresultatet per 2022, sammenlignet med kontraktfestet resultat, er en relativt mindre nedgang: fra 10,3 til 9,9 milliarder kroner.

Tabell 2.3.3 Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020

Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2022.

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri3 4713 3433 307
Transport2 4342 1732 117
Energisystemet3 5763 5643 611
Bygg og eiendom844797894
Total10 3249 8779 929

Utvikling i energiresultater 2017-2020

Energiresultat for perioden er på 868 000 tonn CO2-ekvivalenter (korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter). Dette er en reduksjon på om lag 1184 GWh – eller 16 prosent – sett mot utgangen av avtaleperioden. Det opprinnelige resultatet i perioden var på 7 226 GWh (se tabell 2.3.4). Kanselleringer av prosjekter, hovedsakelig innen Transport, har redusert resultatet med 929 GWh.

Tabell 2.3.4 Utvikling i energiresultater 2017-2020

Tabellen viser utvikling i forventet energiresultat (GWh) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri2 0481 8881 807
Transport2 9422 3332 162
Energisystemet1 3191 2881 309
Bygg og eiendom590495474
Bolig og forbruker292292292
Total7 2266 2976 042

Utvikling i effektresultater 2017-2020

Kontraktsfestede effektresultater i 2017-2020-porteføljen er på 630 Megawatt (MW). Etter kanselleringer og sluttrapporteringer registrert ved utgangen av 2022, er resultatet redusert til 624 MW. Dette er en økning på 5 MW siden utgangen av 2021. Endringen ligger i prosjekter innen Energisystemet der den forventede effektytelsen er bedre ved ferdigstillelse av prosjektet, enn det som var forventet da prosjektene ble vedtatt. Se detaljer i tabell 2.3.5.

Tabell 2.3.5 Utvikling i effektesultater 2017-2020

Tabellen viser utvikling i forventede effektresultater (MW) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter per utgangen av 2021.

SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri128124113
Transport11106
Energisystemet406400435
Bygg og eiendom867670
Bolig og forbruker000
Total630611624