Gå til hovedinnhold
2.1

Rapportering på Enova SF 2022

 

Enova skal være en fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjon som forvalter statlige ressurser på en mest mulig effektiv måte.

Driften av Enova, og forvaltningen av Klima- og energifondet, skal være så kostnadseffektiv som mulig. På den måten kan midlene vi mottar i størst mulig grad benyttes til å oppnå målet vårt: realisere prosjekter som bidrar til at Norge når klimaforpliktelsene sine og omstiller oss til lavutslippssamfunnet.

Midlene vi forvalter disponeres fra Klima- og energifondet, og fordeles på avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Det er sistnevnte som utgjør driftsregnskapet for Enova SF. Avtalefestede aktiviteter er spesifisert som en egen regnskapslinje i oppstilling av bevilgningsrapport for Klima-og energifondet. Rammen for administrasjonshonoraret fastsettes av Klima- og miljødepartementet i det årlig oppdragsbrevet vi mottar.

Oppfølgingen og målingen av kostnadseffektiviteten i forvaltningen utføres på flere måter, og kan være sammensatt å følge opp. Organisasjonen vår tilstreber en god kostnadskontroll samtidig som vi kontinuerlig arbeider med effektivisering og digitalisering av prosessene våre. Godt og målrettet arbeid over flere år har gitt positive effekter på kostnadsutviklingen vår. Spesielt sett opp mot utviklingen i konsumprisindeksen, endringer i oppdragsavtalen vår og antall søknader.

Noen indikatorer

Figurene under viser noen av indikatorene som benyttes for å følge opp at forvaltningen skjer på en kostnadseffektiv måte.

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling konsumprisindeks

Figur 2.1.1

Figuren viser utvikling i kostnader til administrasjon og avtalefestede aktiviteter sett mot utvikling i konsumprisindeks i perioden 2015-2022. (2015 = 100).

Vi har i de siste årene rettet stor innsats mot digitalisering og automatisering av våre arbeidsprosesser. Dette har gitt oss en mer effektiv saksbehandling og nødvendig handlingsrom for å håndtere et økende antall søknader. De fleste av delprosjektene i Prosjekt 42 – et program for helhetlig virksomhetsstyring og organisasjonsutvikling – er ferdigstilt. Vi har allerede sett flere positive gevinster fra prosjektet, samtidig som organisasjonen nå har fått oppdaterte prosesser, ny IT-arkitektur, systemer med mer som setter oss i enda bedre stand til å foreta ytterligere forbedringer og tilpasninger til fremtidige behov.

Utvikling i kostnader til administrasjonshonorar og avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt

Figur 2.1.2

Figuren viser utvikling i kostnader til administrasjon og avtalefestede aktiviteter per søknad mottatt i perioden 2015–2022. Figuren viser også antall søknader mottatt i samme periode.

Andel kostnader administrasjonshonorar og øvrige avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler i Klima- og energifondet

Figur 2.1.3

Figuren viser andel kostnader til administrasjonshonorar og avtalefestede aktiviteter av totalt disponerte midler fra Klima- og energifondet (inkl. Energitilskuddsordningen) i perioden 2015–2022.

Også for «Enovatilskuddet» – støtteordningen for boligeiere – har vi jobbet målrettet med effektivisering av søknadsprosesser. Figuren 2.1.4 viser utviklingen i antall behandlede saker per saksbehandlerårsverk og gjennomsnittlig beløp per sak. Etter et par år med lavere søknadstilfang opplevde vi en dobling i antall søknader i 2022. Disse søknadene har vi håndtert uten vesentlig økning i saksbehandlerårsverk.

Antall tiltak behandlet i Enovatilskuddet per saksbehandlerårsverk

Figur 2.1.4

Figuren viser gjennomsnittlig antall tiltak behandlet per saksbehandlerårsverk sett mot gjennomsnittlig utbetalt beløp per tiltak i perioden 2015–2022.