Gå til hovedinnhold
2.2.4

Målindikator for klima

 

Målindikator for klima

Målindikatoren for klima skal sammen med kvalitativ og kvantitativ rapportering indikere måloppnåelse.

Utslippsresultater i 2022

Enova skal fremme reduksjon av klimagassutslipp og dermed bidra til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030. Utslippsresultatet består av summen av endringer i ikke-kvotepliktige klimagassutslipp som følge av tiltak i prosjektene vi har støttet. Beregningen tar utgangspunkt i utslippskoeffisienter for de ulike energibærerne som er involvert i tiltaket. Utslippsresultatet måles i tonn CO2-ekvivalenter per år. Omregning til tonn CO2-ekvivalenter skjer ved bruk av internasjonalt anerkjente GWP faktorer (Global Warming Potential).

I 2022 har vi støttet prosjekter som forventes å redusere ikke-kvotepliktige utslipp, med om lag 617 000 tonn CO2-ekvivalenter (se figur 2.2.4.1). Dette resultatet gir et godt bidrag til det totale målet for avtaleperioden, som er på 1,3 millioner tonn.

Utvikling i utslippsresultater 2021-2024

Figur 2.2.4.1

Figuren viser akkumulerte forventede utslippsresultater (ktonn CO2-ekv.) i prosjekter som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021 og 2022. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Industriprosjekter bidrar med klimagassreduksjoner på om lag 181 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2022, summert fra 181 enkeltprosjekter. Flertallet av prosjektene kommer fra programmet «Klima- og energisatsinger i industrien», mens over 60 prosent av utslippsresultatet er generert i programmet «Hydrogen til maritim transport».

I transportsektoren er utslippsresultatene fordelt over langt flere prosjekter. Enova har støttet over 5 600 prosjekter som forventes å redusere utslippene med 423 000 tonn CO2-ekvivalenter. Støtte til elektriske varebiler over Nullutslippsfondet representerer det store volumet av tiltak med over 80 prosent av alle prosjektene og 16 prosent av utslippsresultatet.

Det er også oppnådd utslippsresultater på nær 13 000 tonn CO2-ekvivalenter fra prosjekter innen Energisystemet. Disse følger i hovedsak av konverteringer av varmesentraler fra fossile energibærere til bioenergi eller varmepumper.

Tabell 2.2.4.1 Utslippsresultater

Tabellen viser utslippsresultat (CO2-ekv.) fra prosjekter i ikke kvotepliktige anlegg tildelt støtte i 2021 og 2022. Resultatene er fordelt per sektor og korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Sektor (ktonn CO2-ekv)20212022Total
Industri72181253
Transport185423608
Energisystemet71320
Tjenesteyting og sluttbruk000
Total265617882

Våre rapporterte resultater tar utgangspunkt i de årlige utslippsreduksjoner prosjektet forventes å levere, gitt den kunnskap en har om prosjektet på det tidspunktet hvor tildeling av støtte vedtas. Dette er det kontraktsfestede resultatet. Tiltakenes faktiske ytelse kan avvike fra den kontraktsfestede som følge av forhold som oppstår etter at kontrakt er inngått. Dette kan skje enten som følge av at prosjektene ikke blir gjennomført, eller at det skjer endringer i forutsetningene som påvirker resultatoppnåelsen. Ved sluttrapportering oppdateres estimatene på resultater fra prosjektene, noe som kan føre til at resultatene øker eller reduseres sammenlignet med de kontraktsfestede.

Netto effekt av kanselleringer og sluttrapportering er i 2022 en reduksjon i utslippsresultat fra 620 000 til 617 000 tonn CO2-ekvivalenter (se tabell 2.2.4.2).

Etter sluttrapportering settes prosjektene i drift. Prosjektenes ytelse i faktisk drift måles gjennom realisert utslippsresultat. Det er ennå for tidlig å rapportere på realiserte resultater for prosjekter tildelt støtte i denne avtaleperioden.

Tabell 2.2.4.2 Utvikling i utslippsresultater 2021-2022

Tabellen viser utvikling i forventede utslippsresultater (CO2-ekv.) målt fra forventet resultat på vedtakstidspunkt, resultat korrigert for kansellerte prosjekter og resultat korrigert for sluttrapporterte prosjekter.

År (ktonn CO2-ekv.)2022Total 2021-2022
SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultaterOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri182181181255253253
Transport424420423648607608
Energisystemet131313232120
Tjenesteyting og sluttbruk000000
Total620615617927881882

Vi støtter også tiltak som bidrar til forsyningssikkerhet og innovasjon i kvotepliktige anlegg, og det beregnes også utslippsresultater fra disse tiltakene. I 2022 ble det støttet 19 prosjekter i kvotepliktige anlegg. Fra disse prosjektene forventes et årlig bidrag på om lag 28 000 tonn CO2-ekvivalenter i utslippsreduksjoner. På kort sikt vil imidlertid reduserte kvotepliktige utslipp ett sted kunne utlignes av økte utslipp et annet sted – siden det totale utslippet er bestemt innenfor kvotesystemet. Utslippene som er omfattet av kvoteplikt innenfor EUs kvotesystem, regnes derfor ikke med i Enovas utslippsresultater.

Tabell 2.2.4.3 gir oversikt over antall prosjekter, vedtatt støtte og reduserte klimagassutslipp ved kvotepliktige anlegg for 2022.

Tabell 2.2.4.3 Kvotepliktige utslippsreduksjoner

Tabellen viser antall prosjekter i 2022 der Enova støttet tiltak ved kvotepliktige anlegg i henhold til EU Emissions Trading System (EU-ETS), samt vedtatt støtte og klimaresultat (CO2-ekv.). Enovatilskuddet er ikke inkludert i oversikten. Kilde: www.norskeutslipp.no

Kvotepliktig ETSAntall vedtatte prosjekterDisponert (MNOK)Klimaresultat (ktonn CO2-ekv) justert for sluttrapport
Kvotepliktig1932228
Tjenesteyting og sluttbruk170
Energisystemet110
Transport130
Industri1631127
Ikke kvotepliktig6 3275 113617
Total6 3465 435645

Nullutslippsfondet

Siden 2019 har vi forvaltet et nullutslippsfond for næringstransport, finansiert over statsbudsjettet. Fondets formål er å redusere klimagassutslipp fra næringstransport, og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Dette skal skje ved å øke takten i markedsintroduksjon og -vekst av tilgjengelig nullutslippsteknologi i næringskjøretøy og -fartøy.

I 2022 er det prosjekter innen maritim transport som utgjør den største andelen av de disponerte midlene fra Nullutslippsfondet – hovedsakelig innen elektrifisering av fartøy. Betydelige midler er også tildelt tiltak innen landbasert transport. Eksempler på slike tiltak er: elektriske anleggsmaskiner, elektriske lastebiler og fyllestasjoner for biogass. I tillegg har Nullutslippsfondet i 2022 videreført en fokusert og betydelig satsing på elektriske varebiler.

Tabell 2.2.4.4 gir oversikt over Nullutslippsfondets disponeringer.

Tabell 2.2.4.4 Disponeringer i Nullutslippsfondet 2021-2022

Tabellen viser disponeringer (MNOK) innenfor tidlig markedsintroduksjon i næringstransporten, Nullutslippsfondet, med formål om å redusere klimagassutslipp fra næringstransport og bidra til raskere omstilling til lavutslippssamfunnet gjennom raskere markedsintroduksjon og -vekst av nullutslippsteknologi i næringskjøretøy og -fartøy.

Programnavn20212022Total
Batteri i fartøy446534980
Elektrifisering av sjøtransport312275588
Energitiltak i landtransport290322612
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy14821
Nullutslippsfond Elvarebil178186365
Nullutslippsfond lader til Elvarebil325
Tunge Kjøretøy134245380
Total1 3781 5732 950

Prosjekter knyttet til infrastruktur

Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport. Dette omfatter el, biogass og hydrogen. For infrastrukturprosjekter regner vi utslippsresultatet med grunnlag i den antatte bruken av infrastrukturen der det forutsettes at sluttbruker som benytter infrastrukturen erstatter fossilbasert transport med det aktuelle utslippsfrie alternativet. For noen typer drivstoffinfrastruktur er det antatte bruksmønsteret svært usikkert. I disse tilfellene legger vi an en konservativ tilnærming ved at det ikke registreres noe utslippsresultat.

I 2022 støttet vi 16 prosjekter for etablering av fyllestasjon for biogass, med totalt 93 millioner kroner. Ytterligere 96 millioner kroner ble tildelt 70 prosjekter for etablering av ladestasjoner for elbil. I maritim sektor fikk sju prosjekter 60 millioner kroner i støtte for bygging av landstrømanlegg til havneopphold og lading.

Tabell 2.2.4.5 Drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport 2021-2022

Tabellen viser antall prosjekter tildelt støtte innenfor Enovas programmer rettet mot utslippsfri land- og sjøtransport i 2021 og 2022. For områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil og Energi- og klimatiltak i landtransport (biogassfyllestasjoner) beregnes ikke energi- og klimaresultat. Resultatene er justert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter. 1. For landstrøm beregnes et årlig teoretisk energi- og klimapotensial basert på havnas anløpsstatistikk, fartøyenes gjennomsnittlige effektbehov og potensiell tilkoblingstid i havn.

År2022Totalt 2021-2022
ProgramAntall prosjekterEnergiresultat (GWh)Klimaresultat (ktonn CO2-ekv)Kontraktsfestet støtte (MNOK)Antall prosjekterEnergiresultat (GWh)Klimaresultat (ktonn CO2-ekv)Kontraktsfestet støtte (MNOK)
Energi og klimatiltak i landtransport16--9321--123
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester----1111128183
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading722660215114158
Ladeinfrastruktur for elbiler70--9670--96
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil----2--15
Total9322624912516142575