Gå til hovedinnhold
2.2.7

Status prosjektporteføljen

 

Status prosjektporteføljen

Enovas rapportering på avtalefestede aktiviteter og oppgaver.

Når Enova vedtar støtte til prosjekter, så reserveres beløpene i Klima- og energifondet som forpliktelser. Det vedtatte beløpet blir deretter utbetalt etterskuddsvis, basert på faktiske kostnader i prosjektet. Når et prosjekt har kommet så langt at utbetaling fra Enova starter, vil det ha passert mange kritiske beslutningspunkter. Risikoen for at prosjektet vil bli kansellert, synker derfor betydelig.

Figurene 2.2.7.1 og 2.2.7.2 viser status for prosjektporteføljen fordelt etter henholdsvis antall prosjekter og vedtatt støttebeløp. 33 prosent av prosjektene som ble støttet i 2022 er allerede ferdig gjennomført, og har sluttrapportert til Enova. Figur 2.2.7.2 viser imidlertid at den vedtatte støtten til disse prosjektene, utgjør svært lite – knapt 3 prosent av den samlede støtten som ble vedtatt i 2022. Dette er naturlig, siden det vil være de minste prosjektene som i størst grad rekker å ferdigstilles samme år som de mottok støtte fra oss.

Status prosjektporteføljen, målt i antall prosjekter

Figur 2.2.7.1

Figuren viser andel sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2022, målt i antall prosjekter. I tillegg vises hvor stor del av de aktive prosjektene der utbetaling er påbegynt.

Noen av prosjektene som får støtte blir kansellert, og i 2022 utgjorde disse rundt 5 prosent av vedtatt støtte. Kanselleringer er ofte en følge av endrede forutsetninger i perioden fra søknadstidspunktet til beslutning om oppstart. En viss andel kanselleringer er både forventet og ønskelig om vi skal ta en viss risiko, men ikke overkompensere prosjektet. Da er det noen prosjekter som naturlig ikke kommer til å bli realisert. Vi må forvente at det vil skje kanselleringer i porteføljen også i kommende år. Støtten som er reservert til prosjektet blir da frigjort til bruk på nye prosjekter.

Status prosjektporteføljen, målt etter kontraktsfestet støtte

Figur 2.2.7.2

Figuren viser sluttrapporterte, aktive og kansellerte prosjekter ved utgangen av 2022, målt etter tildelt støtte.

De mindre prosjektene utgjør det store volumet av støttede prosjekter. Som illustrert ved figur 2.2.7.3 og 2.2.7.4, utgjør prosjekter med tilsagn på 1 million kroner og mindre nær 93 prosent av antall prosjekter. Saksbehandlingen av disse søknadene skjer i stor grad ved hjelp av automatiserte prosesser med svært lite behov for manuelt arbeid. Disse volumprosjektene utgjør imidlertid bare rundt 10 prosent av de disponerte midlene. Av de resterende midlene tilfaller over 40 prosent de aller største prosjektene (over 100 millioner kroner i kontraktsfestet støtte). Halvparten av støttemidlene går til prosjekter i kategoriene mellom 1 og 100 millioner kroner i kontraktsfestet støtte. Hovedtyngden av saksbehandlingskapasiteten brukes på de større, til dels unike og mer krevende prosjektene.

Prosjekter 2021-2022 fordelt etter størrelse på tilsagn

Figur 2.2.7.3 Disponerte midler (MNOK)

Figuren viser fordelingen av disponeringer (MNOK) i 2021 og 2022 målt etter størrelsen på det enkelte tilsagn.

Figur 2.2.7.4 Antall prosjekter (stk)

Figuren viser fordelingen av antall prosjekter vedtatt i 2021 og 2022 målt etter størrelsen på det enkelte tilsagn.

Figur 2.2.7.5 illustrerer hvordan bidragene fra prosjekter innvilget støtte i 2022 fordeler seg sett mot forventet år for ferdigstillelse av de enkelte prosjekter. Vi ser at av prosjektene som ble støttet i 2022, er det prosjekter tilsvarende et utslippsresultat på vel 7 000 tonn CO2-ekvivalenter som også ble ferdigstilt i 2022. Hovedtyngden av prosjekter som bidrar til utslippsreduksjoner er ventet sluttført i 2024 og 2025. Disse prosjektene representerer et kontraktfestet utslippsresultat på nær 450 000 tonn CO2-ekvivalenter.

Prosjekter som bidrar til innovasjonsresultatene er ofte mer komplekse og har normalt en lengre gjennomføringstid. Vi ser av figuren at prosjekter som utløser mest innovasjonsresultat først ferdigstilles i årene etter 2024.

Prosjektenes bidrag til målindikatorene i 2022 fordelt etter kontraktsfestet sluttdato

Figur 2.2.7.5

Figuren viser kontraktsfestet sluttår for prosjekter tildelt støtte i 2022, fordelt etter prosjektenes bidrag til de to målindikatorene, utslippsresultat og innovasjonsresultat