Gå til hovedinnhold
2.2.5

Målindikator for innovasjon

 

Målindikator for innovasjon

Målindikatoren for innovasjon skal sammen med kvalitativ og kvantitativ rapportering indikere måloppnåelse.

Innovasjonsresultater 2022

Enova skal fremme teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til utslippsreduksjoner fram mot lavutslippssamfunnet i 2050. Det føres innovasjonsresultater fra prosjekter som bidrar til økt innovasjon innen relevant klimateknologi. Resultatene måles ved utløst kapital i kroner. Med utløst kapital menes den delen av prosjektets investeringskostnader som finansieres ved andre kilder enn støtten fra Enova. Det vil si prosjektets totale investeringskostnader, fratrukket støtte fra Enova og eventuelt andre offentlige aktører.

Målet med teknologiprosjektene er å høste erfaringer som bidrar til kompetanseutvikling, innovasjon og spredning av teknologi, både nasjonalt og internasjonalt. Innen de ulike programmene for ny energi- og klimateknologi ga vi i 2022 støtte til 81 prosjekter. Med grunnlag i en støtte fra Enova på nær 2,5 milliarder kroner utløste disse prosjektene ytterligere 8,3 milliarder kroner i investert privat kapital som rapporteres som innovasjonsresultat for Enova. Vi opplever responsen på disse programtilbudene som god.

Som figur 2.2.5.1 viser, har vi med årets resultat allerede nådd avtaleperiodens nivå på målindikator for innovasjonsresultater.

Utvikling i innovasjonsresultater 2021-2024

Figur 2.2.5.1

Figuren viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter innen senfase teknologiutvikling som er tildelt støtte fra Klima- og energifondet i 2021 og 2022. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

Det er prosjekter innen industrien som utløser den største andelen av innovasjonskapital i 2022. De om lag 6,2 milliarder kronene innen industrien utgjør 75 prosent av innovasjonsresultatet. Her bidrar ett stort enkeltprosjekt med størsteparten av innovasjonsresultatet. Deretter følger prosjekter innen transport med vel 23 prosent.

Tabell 2.2.5.1 Innovasjonsresultater

Tabellen viser forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) i prosjekter tildelt støtte i 2021 og 2022, fordelt per sektor. Resultatene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter per 2022.

Sektor20212022Total
Industri2 6626 2248 886
Transport911 9132 004
Energisystemet197110307
Tjenesteyting og sluttbruk34578424
Total3 2958 32511 620

Tabell 2.2.5.2 viser at det endelige innovasjonsresultatet for 2022 følger av en nedjustering av det kontraktsfestede resultatet som følge av kanselleringer og sluttrapporteringer fra tidligere års støttetildelinger. En viktig del av årsaken til dette er at mange innovasjonsprosjekter er omfattende og avhengige av en lengre prosjektperiode før sluttrapport kan leveres.

Tabell 2.2.5.2 Utvikling i innovasjonsresultater 2021-2022

Tabellen viser utvikling i forventet utløst innovasjonskapital (MNOK) målt fra resultat på vedtakstidspunkt, korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

2022Totalt 2021-2022
SektorOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultaterOpprinnelig resultatResultat korrigert for kanselleringerResultat korrigert for sluttrapporterte resultater
Industri7 0836 2236 2249 7468 8878 886
Transport1 9341 9131 9132 1121 9992 004
Tjenesteyting og sluttbruk787878413413424
Energisystemet110110110495307307
Total9 2058 3258 32512 76611 60611 620

Teknologiprogrammene til Enova skal bidra til at teknologisk risiko, og teknologikostnaden for ny innovativ teknologi reduseres. På den måten hjelpes teknologien fra utviklingsstadiet og ut i det kommersielle markedet.

Teknologimodningen foregår i trinn, gjennom pilotering, demonstrasjon og fullskala testing. Dette er generelt krevende prosjekter som fordrer mye innsats fra aktørene for å kunne gjennomføres. De er derfor avhengige av støtte for å kunne realiseres.

Innovasjonsresultatene svinger mye fra år til år som en følge av variasjon i antall teknologiprosjekter og størrelse på enkeltprosjekter. Det har i 2022 vært flere store og viktige prosjekter som har bidratt til at uttellingen på innovasjonsresultatet ligger over forventning.

Den aller største tildelingen var til Biozins fullskala anlegg for produksjon av biodrivstoff i Åmli. I tillegg bidro flere innovative prosjekter innen nullutslippsløsninger i maritim sektor og ulike industriprosjekter godt til innovasjonsresultatet. Norled AS sitt prosjekt for autonomt batteribytte på hurtigbåter, Halten Bulk AS sitt selvlosser bulkfartøy drevet av hydrogen og vind – Feed Ventus – og Inovyn Norge AS sitt Project Electra for en avkarbonisert VCM-produksjon på Rafnes, var alle viktige bidrag til innovasjonsresultatet i 2022.

Utviklingen i prosjektporteføljen vår innen teknologiutvikling i inneværende avtaleperiode er illustrert i tabell 2.2.5.3.

Bruker du lenken til Teknologiporteføljen vår kan du lese mer om hvilke prosjekter innen energi- og klimateknologi som har fått støtte.

Tabell 2.2.5.3 Prosjekter innen senfase teknologiutvikling

Tabellen viser antall prosjekter og kontraktsfestet støtte (MNOK) innen senfase teknologiutvikling i 2021, fordelt per sektor og program. Tallene er korrigert for kansellerte og sluttrapporterte prosjekter.

År2022Totalt 2021-2022
Sektor/MarkedAntall prosjekter støttet (Stk)Kontraktsfestet støtte (MNOK)Antall prosjekter støttet (Stk)Kontraktsfestet støtte (MNOK)
Industri211 580433 059
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi211526
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi7791141 205
Hydrogen til maritim transport56695669
IPCEI Hydrogen002743
Pilotering av ny energi- og klimateknologi710917416
Transport1783922885
Forprosjekt energi- og klimateknologi maritim transport3131
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi1281514817
Pilotering av ny energi- og klimateknologi223567
Energisystemet358380190
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi422642
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi17636
Konseptutredning bygg25154829
Konseptutredning bygg og områder0084
Pilotering av ny energi- og klimateknologi5381278
Tjenesteyting og sluttbruk82537220
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi11218
Grønne forretningsmod og tjenester0032
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg0042
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder00875
Kommersiell utprøving0038
Pilotering av ny energi- og klimateknologi72417115
Total812 5271824 354