Liste over all eksterne inline-lenker brukt i rapporten

Linker:

3.2 Industri status

 • https://www.ssb.no/statbank/table/09288/
 • https://www.ssb.no/statbank/table/09170/
 • https://www.ssb.no/statbank/table/09789/
 • https://www.ssb.no/statbank/table/12817/
 • https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/32F7D6B3999F48EFBF5AEB4FC58A5370.pdf&filename=Teknologikartlegging_Kraftgjenvinning%20fra%20lavtemperatur%20spillvarme.pdf

3.4 Transport overordnet

 • https://www.dnv.com/services/alternative-fuels-insight-128171

3.4.1 Landtransport status

 • https://info.nobil.no/statistikk
 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-20-20202021/id2839503/
 • https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/mai/reduksjonsmal-for-co2-utslipp-fra-tunge-kjoretoy/id2621321/
 • https://www.regjeringen.no/contentassets/8561b0b2c1124a0ea7155a48f2ce5f27/360-graders-analyse-av-potensialet-for-nullutslippskjoretoy-toi-2020.pdf
 • https://www.regjeringen.no/contentassets/1092a287729448e5826b0df5832794bd/klimakur-2030.pdf

3.4.3 Maritim transport status

 • https://www.enova.no/upload_images/5CA0E9A81AD54C4C94C3B313AB238A27.pdf
 • https://maritimpolitikk.no/
 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-gronn-skipsfart/id2660877/
 • https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-53-Flytende-havvind.pdf
 • https://www.fao.org/publications/sofia/2022/en/
 • https://zerokyst.no/wp-content/uploads/2022/08/Rapport-endelig-ZeroKyst-juni-2022.pdf
 • https://www.stakeholder.no/post/nesten-2-millioner-tonn-co2-fra-sj%C3%B8matn%C3%A6ringen
 • https://d33by0imu011lz.cloudfront.net/1622098977/potensialet-for-klimakutt-i-havbruksnaeringa-sammendrag-for-beslutningstakere-asplan-viak-26-05-2021.pdf
 • https://www.ssb.no/statbank/sq/10036261
 • https://www.regjeringen.no/contentassets/56099ddd23364f2fb16eaabae50fe74a/godsgruppen-sluttrapport.pdf
 • https://www.regjeringen.no/contentassets/1092a287729448e5826b0df5832794bd/klimakur-2030.pdf

3.5 Tjenesteyting og sluttbruk status

 • https://scholar.google.no/scholar?q=IEA,+2012+og+2015&hl=no&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

3.7 Energisystemet status

 • https://www.nve.no/energi/energisystem/kraftproduksjon/
 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/
 • https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/langsiktig-kraftmarkedsanalyse/
 • https://energifaktanorge.no/
 • https://www.ssb.no/ssb-analyse/2021
 • https://www.ssb.no/energi-og-industri

4.2 Fremtidsutsikter – Industrien i et 2050 perspektiv

 • https://www.norskindustri.no/dokumenter/bransjedokument/veikart-i-norsk-industri/
 • https://www.prosess21.no/
 • https://www.enova.no/download?objectPath=upload_images/42B076B0EAD642E98BA3E4C51A94BF52.pdf&filename=Norsk%20industri%20mot%20lavutslippssamfunnet%20Rapport%20-%20norsk.pdf

4.4 Fremtidsutsikter – Maritim transport i et 2050 perspektiv

 • https://www.dnv.com/maritime/publications/maritime-forecast-2022/index.html
 • https://www.dnv.com/maritime/publications/maritime-forecast-2022/index.html

4.5 Fremtidsutsikter – Tjenesteyting og sluttbruker i et 2050 perspektiv

 • https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/tema/klimavennlige-byggematerialer/

7.1 Årsberetning for Enova SF 2022

 • https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/likestillingsredegjorelse/

D.3.1.3 Fossilfri energibruk i industrien – markedsintroduksjon

 • https://www.enova.no/kunnskap/

D.4.1.1.3 Effektive logistikksystemer og autonomi

 • https://asko.no/nyhetsarkiv/verdens-forste-autonome-sjodroner-har-ankommet-norge/

Historie 6 - Flytende havvind – stort potensial for fornybar kraft

 • https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-36-20202021/id2860081/
 • https://www.enova.no/upload_images/76E5C28463734B7081A918A3AC2C2B76.pdf