Gå til hovedinnhold

Fossilfri energibruk i industrien – markedsintroduksjon

Den norske fastlandsindustrien slipper i dag ut rundt 4 millioner tonn CO2 knyttet til bruk av fossile energibærere til oppvarming og mekaniske arbeidsprosesser. Rundt 1 millioner tonn av disse klimagassutslippene er knyttet til energibruk i ikke-kvotepliktige anlegg​.

TOPP

Mange av utslippene kan reduseres og elimineres ved bruk av tilgjengelig teknologi. Vi kan skape oppmerksomhet om løsningene både gjennom kunnskapsdeling og lavterskel støtteordninger. Dette er aktiviteter som har bygget opp under målet. Målet innebærer primært at eksisterende industri velger fornybare løsninger​ til sin energiforsyning. Også nyetableringer kan være aktuelle så fremt det er et reelt valg mellom fossil og fornybar energi. Ikke-kvotepliktige sektorer vil være den naturlige målgruppen.

Prioriteringer 2022

I 2022 støttet Enova 126 prosjekter med totalt 233.6 MNOK med totale prosjektkostnader på 975 MNOK. Disse prosjektene skal i sum redusere klimagassutslipp tilsvarende 677 tonn CO2-ekvivalenter.

Sum spart eller konvertert energibruk skal utgjøre 232 GWh. Prosjektene bidrar altså til kutt i klimagassutslipp og mindre energibruk, eksempelvis ved å benytte varmepumpe til utnyttelse av spillvarme.

Hvor står vi nå?

Prosjektene er støttet under støtteprogrammet Klima- og energisatsinger i industrien, et støtteprogram der vi går ut med tematiske satsinger. I 2022 har temaene vært spillvarmeutnyttelse, utfasing av fossil varme, utfasing av fossile mekaniske arbeidsprosesser, utredningsstøtte, elektrifisering av fôrflåter med landstrøm og batterielektrifisering av tørkeprosesser, samt flere målrettede utredingstema. Blant annet en egen tematisk utlysing på utreding av fleksibilitetsløsninger for elektrisk fyrte anlegg.

Vårt bidrag

Vårt mål er at aktivitetene skal bidra til utfasing av olje og gass til varmeformål og arbeidsprosesser i de ikke-kvotepliktige virksomhetene. Klimagassutslipp fra de aktuelle sektorene skal reduseres gjennom bidrag fra vår investeringsstøtte. Vi har blant annet bidratt til at batterihybridisering nå er en gjennomprøvd løsning for reduksjon av utslipp fra fôrflåter. Vi har også fått etablert flere sektorsider på plattformen Enova | Kunnskap og bidrar med kunnskap som dekker behov til målets sektorer.

Neste steg i utviklingen (for fossilfri energibruk i industrien)

Virkemidlene våre skal fungere i samspill med andre virkemidler. For fossilfri energibruk i industrien vil avgifter og reguleringer være det neste steget, så fremt det finnes tilgjengelig teknologi. Med støtte til introduksjon av teknologi bereder Enova grunnen for dette. Dette er allerede vedtatt at CO2-avgiften skal økes de kommende årene opp til 2000 kr/tonn. Med dette vil framtidige omleggingsprosjekter bli lønnsomme uten Enova-støtte.