Gå til hovedinnhold

Effektive logistikksystemer og autonomi

Transportsektoren står for nesten en fjerdedel av utslippene i Europa. Innføringen av nullutslippsalternativ vil redusere klimagassutslipp, men det er også mye å hente i bedre logistikksystemer. Viktige stikkord her er dårlig kapasitetsutnyttelse og styring av varestrømmene, lite samarbeid mellom aktørene, varelager på feil sted med hensyn til transport, lite fokus på transport i byplanlegging og næringsutvikling og lite deling av data.

TOP

Her kan teknologisk innovasjon gjøre en stor forskjell, for digitalisering og autonomi muliggjør et transportsystem med bedre kobling mellom transportmidler, infrastruktur og bruker. Det kan få stor betydning for koordineringen av transportsystemet og gi effekter på kapasitetsutnyttelsen og effektiviteten i eksisterende transport.

Vi ser at det nå tas initiativ til teknologiutvikling, særlig innenfor autonomi, som utnytter potensialet som ligger i elektrifisering av transportsektoren. Koordinering på tvers av landtransport og maritime operasjoner, slik vi ser eksempel på med sjødroneprosjektet til Asko, vil på sikt kunne realisere flere helelektriske transportkjeder på nullutslipp.

Prioriteringer 2022

Med denne tildelingen tas utviklingen av selvkjørende teknologi ett skritt videre.

I 2022 har vi delt ut 17,5 millioner kroner i støtte til teknologiutvikling av autonomi innen landtransport. For landtransport er det begrenset aktivitet på teknologiutvikling for kjøretøy, men med denne tildelingen tas utviklingen av selvkjørende teknologi ett skritt videre. Denne utviklingen blir viktig for å redusere utslipp og øke bruken av alternative drivstoff i transportsektoren.

Hvor står vi nå?

Enova kan bidra til raskere utvikling av enkeltteknologier som muliggjør overgang til lav- og nullutslippsløsninger. Det kan være autonome løsninger eller samhandlende kommunikasjonssystemer. Fremover er koordinering av verdikjeder viktig for å utvikle mer helhetlige og effektive varestrømmer og redusere utslipp. Nye samarbeidsmodeller vil føre til bedre koordinering av produksjon, lager, frakt og retur og varer mellom aktører. Dette vil både effektivisere verdikjedene og skape bedre informasjonsflyt mellom partene.

Den viktigste leveransen vår i 2022 har vært å få frem kunnskap om hvilke teknologier og markeder som Enova kan og bør påvirke, for å oppnå markedsendring.

Vårt bidrag

Temaet logistikk og autonomi er svært omfattende. Den viktigste leveransen vår i 2022 har vært å få frem kunnskap om hvilke teknologier og markeder som Enova kan og bør påvirke for å oppnå markedsendring.

Neste steg i utviklingen

Utvikling av teknologi for autonomi og nye logistikkløsninger fungerer som en muliggjører for videre innfasing av nullutslipp i landtransportsektoren. Fremover er det behov for å demonstrere nye løsninger, og ta disse i bruk, parallelt med at kjøretøyparken går over på nullutslipp og at den grunnleggende infrastrukturen for alternative drivstoff bygges ut.