Gå til hovedinnhold

Produksjon og bruk av hydrogen

Hydrogen kan få en viktig plass i lavutslippssamfunnet. Det kan erstatte fossil energi i transport- og industrisektoren hvor direkte elektrifisering ikke er et alternativ. Da må hydrogenet kunne produseres uten utslipp. Det er behov for å bidra til økt virkningsgrad og senke kostnadene på hydrogenteknologi. Samtidig er det behov for teknologiutvikling gjennom hele verdikjeden – også på produksjonssiden – for at hydrogen skal kunne bli et reelt alternativ til fossile alternativer.

TOPOP

Med våre virkemidler kan vi skape markedsendring. Dette skjer gjennom pilotering av helt ny teknologi og gjennom fullskala demonstrasjon når teknologiene tas i bruk kommersielt for første gang.

Prioriteringer 2022

En av hovedprioriteringene våre er støtte til pilotering av nye og forbedrede teknologier langs hele verdikjeden for hydrogen. Dette bidrar til å øke virkningsgrader og ta ned kostnader slik at hydrogen kan bli en bærekraftig klimaløsning uten støtte på sikt. Enova har i 2022 bidratt med prosjektstøtte i ett slikt pilotprosjekt. Hystar AS skal i samarbeid med Equinor og Gassco, teste neste generasjons PEM elektrolysører for mer effektiv og fleksibel produksjon av hydrogen fra kraft. Testing skal skje på Equinor sitt anlegg på Kårstø.

Enova har også en større satsing knyttet til hydrogen til maritim transport, hvor det blant annet har blitt bevilget støtte til fem knutepunkter for hydrogenproduksjon. Samlet støttebeløp er 669 MNOK.

Totalt har vi bevilget støtte på om lag 1,5 milliarder kroner til prosjekter som skal ta i bruk ny hydrogenteknologi som klimaløsning. Mer om dette står under beskrivelsen av området maritim transport, og i egen historie om hydrogensatsingen som helhet.

Hvor står vi nå?

Det er stor aktivitet rundt utvikling av prosjekter for produksjon av hydrogen og ammoniakk for å møte et forventet kommende marked. I løpet av de siste to til tre årene har en rekke prosjekter fått støtte, og flere er under planlegging. Nå er det viktig at disse prosjektene realiseres for å få demonstrert og utviklet ny teknologi og få operativ erfaring med slike løsninger. En fellesnevner for prosjektene er fremdeles at hydrogen som er produsert uten utslipp er kostbart sammenliknet med kostnadene for fossile energibærere. Dette er en stor barriere for den videre satsingen, og en hovedprioritering for Enova å adressere.

Vårt bidrag

Enovas hovedprioritering er å støtte de prosjektene som bidrar til teknologiutvikling langs hele hydrogenverdikjeden, for å ta ned barrierene knyttet til kostnadene for hydrogen som klimaløsning. For slike prosjekter har vi gode støtteprogrammer både for pilotprosjekter og fullskala investeringsprosjekter. Foreløpig er de fleste prosjektene innen industrien i pilotfasen. Her har vi allerede bidratt til å realisere prosjekter, og vi ser flere prospekter som vil kunne realiseres i løpet av de kommende få årene.

Neste steg i utviklingen

Hovedprioriteringen innen industrien er pilotering av ny teknologi for å ta i bruk hydrogen for å kutte utslipp. Større skala og fullskalaanlegg vil komme senere, når teknologiene er modnet og verifiserte, og kostnadene har kommet tilstrekkelig ned. Både IPCEI Hydrogen og EUs Innovasjonsfond setter særlig søkelys mot hydrogen i industrien, og det er ventet et felles europeisk løft innen dette området i årene som kommer.