Gå til hovedinnhold
7.2

Årsregnskap 2022 Enova SF

 

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter20222021Note
Administrasjonshonorar176 540 000156 100 0001, 2
Periodisering prosjektmidler3 511 502−4 072 6431, 6, 7
Sum driftsinntekter180 051 502152 027 357
Driftskostnader
Lønnskostnad105 327 45299 102 4513, 4, 7
Avskrivning varige driftsmidler5 720 6482 128 2985
Annen driftskostnad59 253 39549 018 3046, 7
Sum driftskostnader170 301 494150 249 054
Driftsresultat
Driftsresultat9 750 0081 778 303

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter20222021Note
Annen renteinntekt1 589 023634 704
Annen finansinntekt6 0931 152
Sum finansinntekter1 595 116635 856
Finanskostnader
Annen rentekostnad7 48212 616
Annen finanskostnad9 88810 483
Sum finanskostnader17 36923 099
Netto finansposter
Netto finansposter1 577 747612 757

Resultat

Ordinært resultat20222021Note
Ordinært resultat før skatt11 327 7542 391 060
Skattekostnad på ordinært resultat00
Ordinært resultat11 327 7542 391 060
Årsresultat
Årsresultat11 327 7542 391 060
Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital11 327 7542 391 0608
Sum overføringer og disponeringer11 327 7542 391 060

Balanse pr. 31.12

Anleggsmidler20222021Note
Immaterielle eiendeler17 988 47422 624 7715
Varige driftsmidler2 957 1223 674 1885
Sum anleggsmidler20 945 59626 298 959
Omløpsmidler
Kundefordringer1 508 5000
Andre kortsiktige fordringer8 297 5954 116 544
Sum fordringer9 806 0954 116 544
Bankinnskudd, kontanter o.l.66 993 37748 168 7849
Sum omløpsmidler76 799 47252 285 328
Sum eiendeler
Sum eiendeler97 745 06878 584 287

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital20222021Note
Aksjekapital5 000 0005 000 0008
Sum innskutt egenkapital5 000 0005 000 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital42 409 64331 081 8898
Sum opptjent egenkapital42 409 64331 081 889
Sum egenkapital
Sum egenkapital47 409 64336 081 889
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld7 726 77210 409 7516
Sum annen langsiktig gjeld7 726 77210 409 751
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld11 034 4652 993 571
Skyldig offentlige avgifter13 460 3297 089 3699
Annen kortsiktig gjeld18 113 85922 009 7066
Sum kortsiktig gjeld42 608 65332 092 646
Sum gjeld50 335 42542 502 397
Sum egenkapital og gjeld
Sum egenkapital og gjeld97 745 06878 584 287

Kontantstrømanalyse

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter20222021Note
Ordinært resultat før skattekostnad11 327 7542 391 060
Ordinære avskrivninger5 720 6482 128 2985
Endring i kundefordringer−1 508 500988 221
Endring i leverandørgjeld8 040 894−1 118 278
Endring i andre tidsavgrensninger−4 388 9188 457 726
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter19 191 87812 847 027
Kontanstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler−367 285−23 308 3225
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter−367 285−23 308 322
Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter00
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende18 824 593−10 461 295
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.48 168 78458 630 079
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.66 993 37748 168 7849

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Inntekter

Ramme for administrasjonshonorar fastsettes av Klima- og miljødepartementet på årlig basis for hvert enkelt oppdrag. Honoraret kan kun benyttes til å dekke administrasjonskostnader for oppdraget det er tildelt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger, og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over antatt levetid. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Enova SF har en pensjonsordning i Statens pensjonskasse med ikke-fondsbasert premieoppfølging. Enova er derved del av et premiefellesskap med andre selskaper med lignende demografi. Dette medfører at det ikke er mulig å aktuarberegne en netto pensjonsforpliktelse for balanseføring. Premieinnbetaling til ordningene resultatføres derfor som pensjonskostnad og ingen netto pensjonsforpliktelse er balanseført. Enova har også en ordning for avtalefestet pensjon (AFP) gjennom Fellesordningen for avtalefestet pensjon.

Leieavtale

Enova driver sin virksomhet i leide lokaler. Leieavtalen er ikke balanseført.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte modellen. Kontanter mv. omfatter bankinnskudd.

I 2022 forvaltet Enova SF oppdraget: Klima- og energifondet. Rammen for administrasjon av Klima- og energifondet ble satt til 215 675 000 kroner inkl. mva (172 540 000 ekskl. mva). I 2022 ble det tildelt 5 000 000 kroner inkl. mva (4 000 000 ekskl. mva) i øremerkede midler til prosjektet Energitilskuddsordningen, hvorav 189 237 kroner inkl. mva (151 390 ekskl. mva) er periodisert til 2023. Energitilskuddsordningen finansieres i helhet med tilskudd fra Klima- og energifondet.

Spesifikasjon av administrasjonshonorar

Oppdrag20222021
Klima- og energifondet172 540 000156 100 000
Herav øremerkede midler Energitilskuddsordningen4 000 000
Sum administrasjonshonorar176 540 000156 100 000
Øremerkede midler Prosjekt 4212 000 000

Selskapet har i 2022 gjennomsnitt hatt 79,4 årsverk.

Lønnskostnader20222021
Lønn, feriepenger mv.81 467 45575 851 529
Arbeidsgiveravgift12 828 72112 166 775
Pensjonskostnader8 745 4959 047 486
Andre lønnsrelaterte ytelser2 285 7812 036 661
Sum105 327 45299 102 451

Ytelser til ledende personer

NavnStillingLønnAnnen godtgjørelsePensjonskostnaderSamlet godtgjørelse
Nils Kristian NakstadAdministrerende direktør2 377 73213 771128 3432 519 846
Astrid Lilliestråle1Avdelingsdirektør Marked1 686 76513 358128 3431 828 466
Gunnel Fottland2Avdelingsdirektør Strategi254 1673 89119 927277 985
Øyvind Leistad3Avdelingsdirektør Samfunnsøkonomi1 623 17024 730128 3431 776 243
Roger Eriksen4Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring518 1523 72321 137543 013
Atle Spilling Ruud5Avdelingsdirektør Digital Transformasjon261 6671 55241 766304 985
Vidar Pedersen6Konstituert Avdelingsdirektør Strategi223 7001 44819 480244 628
Helle Grønli7Konstituert Avdelingsdirektør Digital Transformasjon174 7941 44819 291195 533

Astrid Lilliestråle1 - Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring i 01.22-08.22. Konstituert Avdelingsdirektør Strategi i 01.22-08.22. Avdelingsdirektør Marked fra 09.22-12.22

Gunnel Fottland2 - Avdelingsdirektør Strategi 11.22-12.22

Øyvind Leistad3 - Avdelingsdirektør Marked 01.22-08.22. Avdelingsdirektør Samfunnsøkonomi 09.22-12.22

Roger Eriksen4 - Konstituert Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring 09.22-10.22. Avdelingsdirektør Virksomhetsstyring 11.22-12.22

Atle Spilling Ruud5 - Avdelingsdirektør Digital Transformasjon 11.22-12.22

Vidar Pedersen6 - Konstituert Avdelingsdirektør Strategi 09.22-10.22

Helle Grønli7 - Konstituert Avdelingsdirektør Digital Transformasjon 09.22-10.22

Selskapet har ingen avtaler om etterlønn.

Styrehonorar 2022

NavnRolleStyrehonorar
Tore HolmStyrets leder460 000
Arne FosenStyrets nestleder275 000
Eirik Gaard KristiansenStyremedlem234 000
Dina Elverum Aune1Styremedlem195 000
Hege Økland1Styremedlem195 000
Olav Hasaas2Styremedlem117 000
Linda Litlekalsøy AaseStyremedlem234 000
Wenche Teigland3Styremedlem117 000
Fredrik BengtsenStyremedlem (ansatterepresentant)234 000
Ingrid Aune4Styremedlem (ansatterepresentant)214 500
Sigmund StørsetStyremedlem (ansatterepresentant)234 000
Anita Fossdal5Styremedlem (ansatterepresentant)24 900
Ståle KvernrødVaramedlem (ansatt)28 750
Sum2563150

1Gikk ut av styret oktober 2022

2Gikk ut av styret juni 2022

3Styremedlem fra juni 2022

4Gikk ut av styret november 2022

5Styremedlem (ansattrepresentant) fra november 2022. Varamedlem (ansatt) fra 01.22-10.22

Godtgjørelse til revisor

20222021
Revisjonshonorar Enova SF60 00060 000
Revisjonshonorar Klima- og energifondet60 00060 000
Avtalte kontrollhandlinger forvaltningsoppdrag176 829184 690
Andre tjenester133 1400
Sum429 969304 690

Enovas pensjonsordning tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen omfatter i alt 84 personer. Den er basert på at pensjonsalderen i foretaket er 67 år og at samlet kompensasjonsgrad ikke skal overstige 66 prosent av lønnen, begrenset opp til 12 G. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser, avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Pensjonsordningen ivaretas av foretakets medlemskap i Statens Pensjonskasse. I tillegg har Enova en AFP-ordning. Dette er en tilleggspensjonsordning som gir ansatte som fyller kravene i ordningen rett til å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ordningen ivaretas av Fellesordningen for avtalefestet pensjon.

Kunst ikke avskrivbarKontormaskinerInventarUtv.kost Prosjekt 42Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1426 8223 303 3509 724 31023 181 48236 635 964
+ Tilgang255 280112 005367 285
- Avgang-
Anskaffelseskost pr. 31.12426 8223 558 6309 836 31523 181 48237 003 249
Akk. av.nedskr. pr 1.12 682 3257 097 969556 71110 337 005
+ Ordinære avskrivninger590 875493 4774 636 2965 720 648
+ Nedskrivninger-
- Avgang-
Akk. av.nedskr. pr. 31.12-3 273 2007 591 4465 193 00716 057 653
Balanseført verdi pr 31.12426 822285 4302 244 86917 988 47520 945 595
Økonomisk levetid385

Enova leier kontorlokaler i Brattørkaia 17A . Leieavtalen gjelder frem til 31.12.2029

Prosjekt 42 hadde opprinnelig en godkjent ramme på 45 mill. kroner, hvorav 26 mill. kroner var finansiert med øremerkede tilskudd og 19 mill. kroner dekkes av opptjent egenkapital. Kostnader utover ramme dekkes av opptjent egenkapital. Øremerket finansiering ble delvis inntektsført i 2017, 2018, 2021 og 2022. Resterende øremerkede midler inntektsføres i takt med gjenværende avskrivninger i perioden 2023-2026. Sistnevnte midler er balanseført som forskuddsbetalt, fordelt på henholdsvis kortsiktig og øvrig langsiktig gjeld.

Inntekter og forskuddsbetalt tilskudd i prosjektet31/12
Inntektsført tilskudd tidligere år11 927 357
Inntektsført tilskudd 2022 (administrasjonshonorar)3 662 892
Sum inntektsført15 590 249
Forskuddsutbetalt, kortsiktig gjeld2 682 979
Forskuddsutbetalt, øvrig langsiktig gjeld7 726 772
Sum inntektsført og forskuddsutbetalt26 000 000
Prosjektkostnader31/12
Prosjektkostnader tidligere år23 033 130
Kostnadsføring 20225 735 747
Avskrivning i år4 636 296
Sum prosjektkostnader 202210 372 043
Sum prosjektkostnader i hele perioden
Sum prosjektkostnader i hele perioden33 405 173

Prosjektkostnader i 2022 på kr 5 735 747 er ført over andre driftskostnader og avskrivinger er ført over varige driftsmidler. Det henvises til note 5 for aktiverte kostnader

Energitilskuddsordningen

Inntektsført tilskudd 2022 (administrasjonshonorar)3 848 610
Periodisert prosjekttilskudd151 390
Sum prosjekttilskudd 20224 000 000
Prosjektkostnader 20223 848 610

Prosjektkostnader i 2022 på kr 3 848 610 ekskl. mva er ført over lønninger og andre driftskostnader. Prosjektet har en total finansiering til 2025 på 20 000 000 inkl. mva som skal finansiere administrasjonskostnader.

Enova SF har innskutt egenkapital på 5 000 000 kroner. Enova SF eies av den norske stat ved Klima- og miljødepartementet.

AksjekapitalAnnen egenkapitalSum egenkapital
Per 1.1.5 000 00031 081 88936 081 889
Overført årets resultat11 327 75411 327 754
Per 31.12.5 000 00042 409 64347 409 643
20222021
Sum bankinnskudd per 31.1266 993 37748 168 784
Herav skattetrekkinnskudd per 31.123 923 4013 639 804

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2022 utgjorde kr 3 923 401. Selskapet har tilstrekkelig innestående på skattetrekksinnskuddskonto.