Gå til hovedinnhold

Utslippsfri og sirkulær bygge- og anleggssektor

Størsteparten av utslippene i bygge- og anleggssektoren er knyttet til materialbruk.

TOPP

For å redusere klimafotavtrykket må bransjen gjenbruke mer av den eksisterende bygningsmassen og byggematerialer i større omfang. I tillegg må de etterspørre nye byggematerialer med vesentlig lavere klimafotavtrykk enn det som er standard i dag.

Den andre store utslippskilden er bruk av fossil energi på bygge- og anleggsplasser. I dag benyttes i all hovedsak fossile brensler i anleggsmaskiner, transport, oppvarming og uttørking. Elektrifisering og bruk av hydrogen er viktige tiltak for en overgang til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser.

Prioriteringer 2022

I 2022 har vi i hovedsak prioritert teknologiutviklingsprosjekter som skal bidra til å bygge opp under overgangen til mer utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Vi har også gitt støtte til prosjekter som bidrar til et mer velfungerende marked for ombruk av byggematerialer.

Placeholder image text
Kontormiljø

Gjennom året har vi støttet tre teknologiutviklingsprosjekter for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser med til sammen 7,6 millioner kroner. Utløst innovasjonskapital for prosjektene er i overkant av 13 millioner kroner.

For ombruk av byggematerialer har vi støttet 77 prosjekter med til sammen 28,6 millioner kroner. Samlet utløst innovasjonskapital i ombruksprosjektene er om lag 42 millioner kroner.

Hvor står vi nå?

Overgangen til utslippsfrie løsninger på bygge- og anleggsplasser begynner å ta form. De siste tre årene har en rekke teknologileverandører, kraftselskap, entreprenører og utbyggere sammen bidratt. De har utviklet og demonstrert ulike løsninger som kan erstatte fossile brensler i bygge- og anleggssektoren.

Løsninger som er utviklet og demonstrert:

 • ulike batteriløsninger
 • hurtigladere for anleggsmaskiner
 • utslippsfri byggvarme og systemløsninger, som knytter ulike utslippsfrie løsninger sammen til helhetlige konsepter
 • pågår pilotering av hydrogenbaserte løsninger.

Markedsopptaket av utslippsfrie anleggsmaskiner øker, og maskinprodusenter lanserer stadig flere utslippsfrie modeller. Antall bygge- og anleggsprosjekter som faktisk benytter utslippsfrie løsninger er også økende, primært drevet av miljøkrav i offentlige anbud.

Svært få byggeprosjekter i regi av private aktører benytter utslippsfrie løsninger. Samtidig er bygge- og anleggssektoren stor, og de utslippsfrie løsningene utgjør foreløpig en svært liten andel totalt sett.

Markedet for gjenbruk av byggematerialer er umodent, men utviklingen går forholdsvis raskt. Flere fremoverlente private og offentlige utbyggere tar inn gjenbruk i sine bærekraftstrategier, og vurderer ulike gjenbruksløsninger i planlegging av byggeprosjekter.

Den siste tiden har det vokst frem en underskog av bedrifter og løsninger som har som forretningsmodell å effektivisere gjenbruk av byggematerialer. Flere rådgivende ingeniørselskap, arkitekter og spesialiserte tjenestetilbydere bygger kompetanse på og forretning rundt gjenbruk. I flere byer etableres det også gjenbrukssentraler. Samtidig har det kommet en rekke støtteverktøy på markedet, som kan legge til rette for mer effektive gjenbruksprosesser.

Enovas bidrag

Markedet preges av fragmenterte verdikjeder, hvor mange ulike aktører og fag inngår i gjennomføring av byggeprosjekter. En kombinasjon av å fokusere på gjennomføringstid, relativt små marginer og standardiserte arbeidsprosesser, gir få naturlige drivere for innovasjon.

Dette tvinger fram innovasjon og utslippskutt:

 • innstramminger i regelverk
 • krav knyttet til klima, miljøsertifiseringsordninger
 • grønn finans
 • enkeltaktørers bærekraftstrategier
 • klimakrav fra ambisiøse oppdragsgivere
Sykehus
Sykehus

Positive steg for å øke takten i omstillingen er: EUs taksonomi, innføring av krav om klimagassregnskap, gjenbrukskartlegging i byggteknisk forskrift og tilpasning av regelverk for omsetning av brukte byggevarer.

Bransjens kunnskap om egen klimapåvirkning og aktuelle løsninger har økt markant de siste årene. Samtidig er det behov for å gjøre mer data tilgjengelig. Da kan markedet effektivt skape oversikt over material- og avfallsstrømmer, måle utslipp over livsløp og ta velfunderte beslutninger om klimatiltak.

Tveita Borettslag
Tveita Borettslag

Vi vil at aktørene velger utslippsfrie teknologier og byggematerialer med lave utslipp over livsløpet, både ved nybygging og rehabilitering. Det bør da utvikles mer ressurseffektive løsninger og sirkulære verdikjeder, som bevarer verdien og kvaliteten av ressursene lengst mulig.

For at dette skal skje, er det nødvendig å pilotere og demonstrere flere nullutslippsteknologier og sirkulære løsninger. De må være tilpasset bransjens behov, og på sikt bli lønnsomme på kommersielle vilkår.

Neste steg i markedsutviklingen

Det finnes flere løsninger for elektrifisering, som kan bidra mot målet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Noen er på pilotstadiet, og andre er kommersialisert.

Det er derimot fortsatt rom for helt nye eller vesentlig forbedring av løsninger. Dette for å tilgjengeliggjøre:

 • elektrisk effekt
 • ladestrøm
 • systemer for bedre overvåkning
 • planlegging og styring av energibehov og -forbruk
 • utfasing av fossil byggvarme
 • løsninger som muliggjør utslippsfri transport til og fra byggeplass

På kort sikt vil vi derfor prioritere teknologiutviklingsprosjekter. Disse prosjektene skal enten løser de gjenstående utfordringene i bransjen, eller bidra til å ta ned kostnadene ved elektrifisering betydelig.

Samtidig vil vi prioritere tidligfase markedsintroduksjon av løsninger som er ferdig demonstrert, men markedsopptaket begrenses av høye merkostnader.

For klimavennlig materialbruk vil vi fortsette å støtte gjenbruksprosjekter for å bidra til kunnskaps- og erfaringsbygging i bransjen. Også innenfor gjenbruk og nye klimavennlige byggematerialer er det rom for teknologiutvikling.