Gå til hovedinnhold

Nullutslippsdrivstoff i maritim sektor

For de lange og tunge operasjonene til sjøs trengs nullutslippsdrivstoff, utover batterier. Det er viktig for å komme i mål med overgangen til lavutslippssamfunnet.

Toppbilde

Norge er en spydspiss innen denne omstillingen, både i europeisk og global sammenheng. Særlig hydrogen og ammoniakk peker seg ut som lovende løsninger hvor det skjer en stor utvikling innen teknologi og i markedet.

For å lykkes med omstillingen er vi avhengige av å få testet de første skipene som har teknologier for hydrogen og ammoniakk om bord. Dette vil gi operativ erfaring og læring som tar ned barrierene for de som kommer etter.

Samtidig er det viktig med et fortsatt fokus på teknologiutvikling av neste generasjons teknologier. På den måten kan kostnadene reduseres og verdikjedene blir mer energieffektive på sikt.

Særlig hydrogen og ammoniakk peker seg ut som lovende løsninger hvor det skjer en stor utvikling innen teknologi og i markedet.

Prioriteringer 2022

I 2022 har vi bidratt med prosjektstøtte på 698 millioner kroner til ti fartøy som skal ta i bruk og demonstrere teknologier for nullutslippsdrivstoff. Av disse skal seks driftes på hydrogen og fire på ammoniakk.

I tillegg har vi støttet fem knutepunkter for produksjon av hydrogen fra kraft ved vannelektrolyse til maritim sektor med til sammen 669 millioner kroner. Dette gir en samlet innsats fra Enova på 1 381 millioner kroner til prosjekter for hydrogen og ammoniakk i maritim sektor i 2022.

Hvor står vi nå

Det er stor aktivitet i maritim sektor; en lang rekke norske aktører arbeider med å realisere skip med hydrogen eller ammoniakk som drivstoff.

Ved utgangen av 2022 har vi til sammen støttet 14 fartøy for hydrogen- eller ammoniakkdrift. Dette i tillegg til en håndfull fartøy som skal bygges klargjort for å kunne ta i bruk hydrogen når teknologiene modnes.

Felles for alle prosjektene er at de møter delvis umodne teknologier og store merinvesteringer, sammenliknet med konvensjonelle skip. Samtidig som rent hydrogen (produsert uten utslipp) er kostbart. Dette er en stor barriere for å komme i gang med satsingen.

For å bidra til å senke den nevnte barrieren, lyste Enova mot slutten av 2021 ut en konkurranse. Premien var støtte til produksjon av hydrogen til maritim sektor.

VP

Dette skulle sikre at rent hydrogen ble tilgjengelig for de maritime aktørene som ønsker å gå foran – og til en pris de kunne bære.

I forkant av utlysningen ble det i tillegg gitt forprosjektstøtte til 15 prosjekter. Dette ble gjort for å modne kundesiden av prosjektene, og på denne måten legge til rette for den endelige søknaden. Alle prosjekter som sendte inn søknad var spredt langs hele norskekysten, noe som viser ambisjoner og (ikke minst) et stort potensial i store deler av landet.

Tilbakemeldingene vi har fått er at arbeidet med forprosjektet og konkurransen har samlet markedet. Den tette dialogen med tilbydere og brukere av hydrogen har blant annet resultert i en realistisk prismodell. I tillegg har det skapt en forutsigbarhet rundt hvor og når hydrogen kan forventes å være tilgjengelig. Dette har senket terskelen betraktelig for de første prosjektene.

Enovas bidrag

Hovedmål i denne delen av satsingen innen hydrogen for maritim sektor, er å teste fartøy som bruker nye teknologier for hydrogen og ammoniakk som drivstoff.

Som et ledd i dette ble det i juni 2022 gitt støtte til fem knutepunkter for produksjon av såkalt grønn hydrogen (det vil si fra produsert fra kraft ved vannelektrolyse). Disse sprer seg langs kysten fra Kristiansand i sør til Glomfjord i nord.

Konkurransen om støtte la særlig vekt på modenhet av kundegrunnlaget i maritim sektor. Den gode geografisk spredning langs det meste av Norskekysten viser interesse og potensial i store deler av landet. De fem knutepunktene er vist på Norgeskartet i figuren under.

Kart

Figur 3.4.4.3 De fem knutepunktene for produksjon av hydrogen til skipsfarten som Enova bevilget støtte til i 2022.

Sammen med de totalt 14 fartøyene vi har støttet så langt, danner dette et fundament for det første økosystemet (og markedsintroduksjon) av hydrogen og ammoniakk som drivstoff innen maritim transport.

Knutepunktene skal være operative innen 2025, og de første av fartøyene vi har støttet skal etter planen komme på vannet i løpet av 2024.

Foreløpig er det ingen skip på sjøen som er driftet på hydrogen eller ammoniakk. På verdensbasis er det tre per våren 2022. Først ut i Norge blir Norleds hydrogenferge Hydra, som er støttet gjennom anbud fra Statens Vegvesen.

Blant fartøyene Enova har støttet skal fire driftes med forbrenningsmotor for ammoniakk. De skal gå i rute på verdenshavene, i det såkalte deep sea-segmentet. Lykkes disse prosjektene vil det være banebrytende i verdenssammenheng, da det aldri har vært transport som går på karbonfritt drivstoff i dette segmentet. Det er faktisk kun få år siden man ikke skjønte hvordan det i det hele tatt kunne realiseres.

Neste steg i utviklingen

Neste steg i utviklingen er tredelt. For det første vil det bli viktig å støtte opp økosystemet rundt første markedsintroduksjon av hydrogen som drivstoff. Noe knutepunktene og de første fartøyene representerer.

Her vil en kritisk masse av aktører være avgjørende for at satsingen lykkes. Dette for at prosjektene realiseres og teknologier for hydrogen blir testet om bord i fartøy.

Videre vil målet være å få testet blant annet følgende typer teknologier og energibærere i forskjellige segmenter av maritim sektor:

  • hydrogen og ammoniakk
  • brenselceller og forbrenningsmotorer
  • nærkystfart
  • deep sea
  • oppdrettsnæring
  • fiskeri
  • service fartøy for havvind
  • offshore operasjoner

For det tredje ligger det overordnede målet fast: å bidra til den nødvendige teknologiutviklingen. Vi må oppnå mer effektive og mindre kostbare teknologier for å kunne realisere bærekraftige hydrogenverdikjeder uten støtte på sikt.