Gå til hovedinnhold

Nå kan du kjøre elbil i hele Norge

Enova har bidratt til å fremskynde elektrifiseringen av landtransport i Norge ved å støtte etablering av ladestasjoner. Det er nå mulig å eie og kjøre elbil for alle i hele Norge.

Elbil i hele norge

Overgang til elektrisk fremdrift er avgjørende for å få ned utslippene i transportsektoren vår. Dette representerer et stort teknologisk skifte, som betyr at det må utvikles nye verdikjeder for både nødvendige produkter og tjenester.

Kritiske komponenter i elektrifiseringen er blant annet tilgangen på batterier og infrastruktur for lading.

Status

Elektrifiseringen av personbilparken har kommet langt i Norge.

Ved utgangen av 2022 var over 20 prosent av norskregistrerte personbiler helelektriske.

Nullutslippsbilene oppnådde i 2022 en markedsandel av nybilsalget på nesten 80 prosent – en oppgang på over 20 prosentpoeng fra året før.

VP

Vår rolle

Vårt bidrag i å elektrifisere personbilparken har vært å støtte opp under en markedsdrevet utbygging av infrastruktur for hurtiglading.

Vi har til nå bidratt til etableringen av en førstegenerasjons infrastruktur for hurtiglading langs de nasjonale transportkorridorene og i kommuner med lav eller ingen dekning.

I 2020 og 2021 bidro vi til etablering av hurtig- og lynlading i regioner hvor trafikkgrunnlaget og elbil-andelen var for lav til å forsvare en utbygging på kommersielle vilkår.

Tilleggsoppdrag

I 2022 fikk vi et tilleggsoppdrag om å støtte flere ladestasjoner med totalt 100 MNOK ekstra.

Vi lanserte derfor et støtteprogram for å tette de siste hullene i ladekartet.

70 ladestasjoner fikk innvilget støtte i juni med ett års frist for etablering – altså før sommerferien 2023.

Et viktig prinsipp for tildelingen var at markedet ikke skulle forstyrres. Og områder som kvalifiserte for å konkurrere om støtte, måtte være minst 25 kilometer fra allerede etablerte hurtigladere.

I alt har vi siden 2015 innvilget støtte til over 800 hurtig- og lynladepunkter.

Resten av markedet er i vekst og utvikling, drevet av økt etterspørsel og kommersielle hensyn.

Antall hurtigladepunkter i Norge har økt fra om lag 700 i 2015 til over 5 000 i 2022. I teorien betyr dette at det nå er mulig å eie og kjøre elbil for alle i hele Norge.

VP

Veien videre

Kommersielle aktører har finansielle muskler og store planer for videre utbygging. Markedet anses nå som modent og drives videre uten statlig etableringsstøtte gjennom Enova.

Det vil likevel kunne være barrierer som begrenser utbyggingshastigheten fremover:

  • Tilgang på egnede areal og tiden det tar å regulere areal
  • Tilgang på nettkapasitet, inkludert saksbehandlingstid hos lokale nettselskap
  • Arbeidskapasitet til prosjektgjennomføring hos utbyggerne

Fremover vil vi rette en tidsavgrenset innsats mot ladeinfrastruktur for utslippsfrie tunge kjøretøy, for å akselerere innfasingen av dette segmentet.

Kart som viser ladestasjoner over hele Norge

Figur 1 Kartet viser ladestasjoner over hele Norge

Antall offentlig tilgjengelige hurtigladere i Norge

Figur 2

Antall offentlig tilgjengelige hurtigladere i Norge per 31.12.2022. Grønn: CCS, Orange: Tesla (ikke åpnet for alle). Kilde: NOBIL / Elbilforeningen

Som vist i Figur 2 var det ved utgangen av 2021 rett i underkant av 3 000 hurtigladepunkt tilgjengelig for alle. Ved utgangen av 2022 var dette antallet økt med over 2 000 til over 5 000. Åpningen av majoriteten av Tesla sine ladestasjoner for alle bilmerker stod for en betydelig del av denne økningen, men også øvrige ladeoperatører har gjennomført en storstilt utbygging av ladere for elbiler, i all hovedsak uten offentlig støtte.

Figur 3 viser at det nå er flere lynladere enn hurtigladere. Det er en stor endring bare siden 2019 da det de aller første lynladerne åpne for alle ble etablert.

Antall hurtigladere i Norge

Figur 3

Antall hurtigladere (mørkeblå: 50 – 149 kW) og antall lynladere (lyseblå: 150 kW og mer). Kilde: NOBIL / Elbilforeningen