Gå til hovedinnhold

​​Markedet for biogass er etablert​

Enova har over mange år bidratt med støtte til alle ledd i biogassmarkedet – fra produksjon til distribusjon og bruk. Ved hjelp av gode støtteordninger og tett samarbeid med bransjen, er biogass nå på full fart inn i tungtransporten.

VP

På oppdrag fra oss ble det i 2009 utarbeidet en potensialstudie for biogass i Norge. Denne viste til et teoretisk energipotensial fra biogassressurser på 6 TWh.

På det tidspunktet var det lite gass tilgjengelig i markedet og produksjonskapasiteten var lav. Verdikjeden for biogass var ennå ikke etablert, det manglet fylleinfrastruktur, og de som brukte gassen var i hovedsak busser i offentlig kollektivtransport.

Støtte førte til økt produksjon

Med utgangspunkt i potensialstudien etablerte Enova støtte til produksjonsanlegg for biogass i 2009, som hadde som mål å tilgjengeliggjøre biogass i markedet.

Etter hvert bidro vår støtte til økt produksjonskapasitet og tilgjengelighet av biogass, og siden oppstarten av biogassprogrammet har vi bidratt til produksjon av biogass til over 1 TWh fornybar energi.

VP

En økende interesse

I perioden 2009 – 2021 støttet staten gjennom oss og Transnova 16 fyllestasjoner for biogass, og 14 produksjonsanlegg. Og høsten 2017 etablerte vi en støtteordning for biogasskjøretøy og tilhørende fyllestasjoner. Det ble gjort for å bidra til etterspørsel i markedet og sikre bruk for gassen.

Samtidig som denne støtteordningen kom, lanserte enkelte av de store kjøretøyprodusentene nye serieproduserte gassdrevne lastebiler. Sammen med støtte fra oss bidro dette til økende interesse blant lastebileiere.

De gassdrevne lastebilene fungerte godt allerede fra starten av, men mangel på fyllestasjoner kunne gjøre det krevende å få tak i biogass uten å kjøre omveier. Men med støtte fra oss økte også interessen for å etablere fyllestasjoner, og utbyggere innledet samarbeid med bilkjøpere for å tilgjengeliggjøre biogassen langs veiene.

VP

Verdikjeden er etablert

Høsten 2021 annonserte vi at støtten til biogass fyllestasjoner ville avvikles i februar 2022. Verdikjeden for biogass var nå i ferd med å bli godt etablert og vi mente at videre utvikling burde være etterspørselsdrevet.

Aktørene i gassbransjen gikk nå sammen med lastebileiere i stort monn for å søke støtte til biogasskjøretøy og tilhørende biogass fyllestasjoner. Totalt ble det gitt i støtte til hele 14 biogass fyllestasjoner i 2022.

I februar 2022 ble en ny helautomatisk søknadsløsning for biogasslastebiler lansert. Dette gjorde det enkelt for søker som nå kunne få umiddelbart svar på søknaden, samtidig som det reduserte ressursbehovet knyttet til manuell saksbehandling. Totalt ble det gitt støtte til 466 biogasskjøretøy i 2022.

Det har vært en rask og svært positiv utvikling av biogass i hele Norge. Verdikjeden er nå etablert med produksjonsanlegg og fyllestasjoner på de fleste steder i landet. Kjøretøyene bruker en velkjent og godt testet teknologi og fungerer godt.

VP

Støtter ny teknologi

Dessverre er det begrensninger på den videre utvikling. For å produsere biogass trenger vi biomasse, som matavfall, fiskeensilasje, kugjødsel og halm. Slike råstoffressurser er begrenset, og det får følger for hvor mye biogass som kan produseres.

Noen typer biomasse gir kostnadseffektiv biogassproduksjon, mens andre typer må transporteres lengre distanser, gir mindre biogass og fører til høyere produksjonskostnader.

I det norske markedet har det skjedd en betydelig oppbygging av produksjonskapasitet. Og vi kan anta at mange av råvarestrømmene som gir mest kostnadseffektiv produksjon av biogass i stor grad er tatt i bruk.

Det er langt mer biomasse tilgjengelig enn det som brukes i dag, men den kan være mer kostbar å benytte og/eller være av dårligere kvalitet. Konsekvensen av dette er at en ytterligere kapasitetsoppbygging i biogassproduksjon må baseres på gradvis dyrere og dårligere råstoff.

Vi støtter ny teknologi som bidrar til å motvirke at kostnadene øker i takt med økt produksjon. Dette skal gjøres ved at produksjonsprosessen effektiviseres, så det i fremtiden kan brukes nye og mer kostnadseffektive råstoffer.