Gå til hovedinnhold

Karbonfangst

Statens karbonfangst, transport- og lagringsprosjekt Langskip, har bidratt til å avklare retningen på karbonfangst og lagring (CCS) i Norge. Vår innsats i CCS-verdikjeden rettes i hovedsak mot fangstdelen. Enova ønsker å bidra til kostnadsreduksjoner for karbonfangst gjennom å støtte pilotering og demonstrasjon av nye fangstteknologier, samt videreutvikling av eksisterende teknologier.

TOPP

Prioriteringer 2022

Enova har i 2022 ikke vedtatt støtte til prosjekter for testing av ny karbonfangstteknologi.

Hvor står vi nå?

Det finnes i dag fangstteknologi med høy teknologimodenhet som kan benyttes innenfor mange områder. Hovedbarrieren er at disse teknologiene innebærer en stor investering, samt økte utgifter i driftsfasen. Det er lang levetid på investeringene. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til fremtidige reguleringer av karbonmarkedet, krav til langtidslagring, kreditering for lagring av biogene og negative utslipp. Det er også knyttet usikkerhet til kostnader og tilgjengelighet for transport- og lagringstjenester av karbonet. Samlet gjør disse barrierene at svært få realiserer sine prosjekter. Det finnes imidlertid flere pågående utviklingsløp av nye fangstteknologier. Et fellestrekk for disse er målsetningen om å oppnå kostnadsreduksjoner sammenlignet med kommersielt tilgjengelige løsninger. Vi ønsker å støtte slike prosjekter som vil teste og verifisere ny fangstteknologi på veien mot kostnadsreduksjoner og kommersialisering av karbonfangst. I tillegg til selve fangstteknologien åpner vi for å støtte teknologiutvikling som indirekte bidrar til å forbedre selve fangstløsningen.

Vårt bidrag

I 2022 har aktiviteten i markedet økt noe innenfor karbonfangst. Det er gjennomført møter med svært mange aktører for å tydeliggjøre vår rolle og prioriteringer innenfor utvikling av karbonfangst. Enova forventer at antall søknader vil øke i 2023.

Neste steg i utvikling

Enova vil utrede om det er nødvendig å utvikle virkemiddel spesielt tilpasset barrierene innenfor karbonfangst, som ikke kan adresseres med de eksisterende virkemidler.