Gå til hovedinnhold

Fyllestasjoner og biogasskjøretøy

De færreste lastebileiere har anledning til å hente ut større betalingsvilje fra sine kunder for å bruke biogas. For å oppveie ulempen med dyrere kjøretøy, må biogass være tilgjengelig og billigere enn diesel. Rimelig biogass, i kombinasjon med økende CO2-avgifter, er viktige drivere for få flere biogasskjøretøy på norske veier. For å sikre økt bruk av biogass i markedet må kostnaden ved produksjon reduseres. Dette kan oppnås dersom en klarer å finne andre og billigere råstoffer, samt forbedre teknologien i produksjonsprosessen slik at kostnadene synker.

ASKO

Prioriteringer 2022

I 2022 har vi delt ut prosjektstøtte på 93 millioner kroner til markedsintroduksjon av infrastruktur og biogasskjøretøy. Samtidig som støtten til fyllestasjoner for biogass ble avviklet i første halvår, ble målet med støtten til produksjon justert: fra støtte til oppbygging av produksjonskapasitet til støtte til teknologiutvikling.

Hvor står vi nå?

For biogass har det vært viktig å ta ned barrierer for bruk i transportsektoren. Spesielt i landtransport. Derfor har vi bidratt med investeringsstøtte til transportører som ønsker å kjøpe kjøretøy som er tilpasset bruk av biogass, samt å støtte utbygging av fylleinfrastruktur for biogass.

Dette betyr en dobling av antall fyllestasjoner for biogass.

I 2022 har vi gitt støtte til 30 offentlig tilgjengelige fyllestasjoner for biogass og 735 lastebiler på biogass. Det er stor geografisk spredning for introduksjon av biogass som drivstoff, og med tildelingene av støtte til fyllestasjoner i 2022 vil det være mulig å for markedsaktørene å velge biogass for langtransport i store deler av landet.

Vårt bidrag

Målet vårt med støtte til biogasskjøretøy og fyllestasjoner for biogass er å introdusere denne løsningen innenfor landtransport. Teknologien, både for kjøretøy og fyllestasjoner, er kommersielt tilgjengelig. Med støtten til markedsintroduksjonen ønsker vi å få til en raskere utvikling av dette markedet. I 2022 har dette skjedd ved at flere aktører investerer i kjøretøy, samt større geografisk tilgjengelighet for bruk i veitransport.

Neste steg i utviklingen

Fremover er det nødvendig at det skjer teknologiutvikling på produksjonssiden

For fyllestasjoner er teknologien godt kjent og det vil nå etableres stasjoner over hele landet. Videre utrulling av fylleinfrastruktur vil følge av markedsopptaket av kjøretøy. Biogass er nå tilgjengelig i markedet, men fremover er det nødvendig at det skjer teknologiutvikling på produkssjonssiden slik at biogass kan produseres rimelige og derigjennom vinne frem på kommersielle vilkår.