Gå til hovedinnhold

Full fart for elektriske kjøretøy

Enova støtter elektrifisering av nullutslippskjøretøy og -anleggsmaskiner. Målet vårt er å få fart på den kommersielle bruken, og legge til rette for utviklingen av infrastruktur, system og logistikk.

Folkemylder på offentlig transport

God introduksjon sørger for utvikling

Markedet for elvarebiler har fortsatt sin sterk økning fra foregående år. Siden mars (2022) har andelen elvarebiler ligget stabilt, og utgjør over 20% av salget av nye varebiler. Tilgangen på ulike kjøretøymodeller er også god ved inngangen til 2023, og det er en gradvis utvikling i bilenes tekniske egenskaper og kjørekomfort. Samlet sett viser utviklingen i markedet at dette segmentet er godt introdusert – og det vil trolig fortsette den positive utvikling fremover.

Ved å etterspørre utvikling av konsepter og løsninger tilrettelagt for overgangen til batterielektrisk drift, bidrar vi til å bygge opp marked, kunnskap og erfaringer.

Internasjonale krav og økte leveranser av elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner vil utløse en storskala markedsintroduksjon. På lag med ledestjerner innen området sørger for utvikling, så Norge på et tidlig stadie være forberedt på dette.

Stadig flere kjøretøy er elektrisk

Enova ser nå en betydelig økning i aktiviteten innen nullutslippsløsninger for landtransport. Markedet er i bevegelse, og utløst av flere drivere. Særlig for de tyngre kjøretøyene har det skjedd mye på kort tid. TIl tross for at det fortsatt er stor spredning i volum og teknologisk modenhet på tvers av ulike kjøretøygrupper.

For en stor andel av teknologiene og løsningene er merinvesteringen fortsatt høy. For å øke den videre innføringen av elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner fremover, må det etableres et minimum av infrastruktur. Dette må dekke ladebehovet internt hos bedriftene og langs de sentrale transportårene.

For å klare steget opp fra elektrifisering av lette til tyngre kjøretøy har vi vært avhengig av leveranser fra internasjonale produsenter. 2020 ble året som markerte overgangen. Da startet flere leverandører med mindre serieproduksjoner av elektriske tyngre kjøretøy.

Vi er nå inne i en tidlig fase markedsintroduksjon også for elektriske lastebiler. De store internasjonale produsentene har meldt økte leveranser, og nye modeller, til det europeiske markedet i 2023. Dette vil gi en gradvis økning i markedsvolumet, og bygger opp under tilbudssiden av markedet. Det gir grunnlag for videre utvikling og styrket konkurransekraft.

El-lastebiler
247
El-turbusser
37
Andel nybilsalg av el-lastebiler
7,7%
Andel nybilsalg av el-turbusser
39,1%

I 2022 har Enova gitt tilsagn om støtte til 247 el-lastebiler og 37 turbusser. Markedsandelen av nybilsalg av lastebil har steget fra 1,4% i 2021 til 7,7% i 2022. Markedet drar fordel av at Norge var tidlig ute med elektrifiseringen av personbilsegmentet, og elvarebil er nå et konkurransedyktig alternativ. Den videre utviklingen i markedet vil være avhengig av økning i leveranser og utvalg fra internasjonale produsenter. I tillegg er det nødvendig med en nedgang i merkostnad, sammenlignet med det fossile alternativet.

Full rulle med elektriske turbusser

I 2021 utgjorde nullutslipps langdistansebusser 3,3% av salget. For 2022 har andelen steget til 39,1% av nybilsalg.

Erfaringene fra de første turbussene som er satt i drift er hittil positive, både blant sjåfører og passasjerer. Med nattlading leverer bussene rekkevidde på 350-400 km per lading, og driftskostnadene er betydelig lavere enn for fossile turbusser. Selskapene posisjonerer seg med dette, for å innfri krav til null- og lavutslippsløsninger fra offentlige og private innkjøpere.

Smilende kvinne med rød lue som lader el-bil

Avgjørende prosjekter

Turbussprosjektene krever tett oppfølging, testing og samarbeid med fabrikker og importører med base i det asiatiske markedet. Foreløpig er det ingen europeiske produsenter som har levert busser til Norge i dette segmentet. Det ventes derimot at også disse vil komme på banen med modeller utover bybuss-segmentet.

Prosjektene vi støtter gjør det mulig å godkjenne drift av elektriske turbusser under norske forhold – der noen også driftes under arktiske forhold.

Godkjenning og driftserfaring blir viktig for å ta ned risiko i overgangen fra senfase teknologiutvikling til tidlig markedsintroduksjon. Prosjektene vil derfor bli avgjørende både for kompetansebygging og investeringsvillighet for flere i en fragmentert bransje, der det er få store og mange små aktører.

Tunge elektriske kjøretøy og anleggsmaskiner med støtte fra Enova

Figur 1

Figuren viser antall kjøretøy og anleggsmaskiner støttet av Enova i perioden 2017-2021.

En lengre vei for anleggsmaskiner

Markedet for elektrifisering av tyngre anleggsmaskiner befinner seg fremdeles i en fase hvor vesentlig teknologiutvikling er nødvendig.  Antallet elektriske gravemaskiner og hjullastere med støtte fra Enova har hatt en nedgang fra i overkant av 200 stk i 2021 til 112 stk i 2022. Tilbakemelding fra markedet viser at dette blant annet er grunnet mange fullførte utbygginger og nedgang i nye oppdrag i markedet, spesielt i Oslo og store byer hvor det stilles krav til nullutslipp.

De lettere elektriske gravemaskinene og hjullastere finnes i dag i serieproduserte utgaver, og det er introdusert noen få maskiner i det tyngre segmentet. Overgangen fra ombygging til serieproduksjon i stor skala ligger derimot noe frem i tid.

Videre teknologiutvikling og planer for serieproduksjon av tyngre anleggsmaskiner vil være en forutsetning for økt markedsintroduksjon. I tillegg vil videre markedsintroduksjon av elektriske anleggsmaskiner kreve gode systemløsninger.

Elektrifisering av landtransport i Norge

Figur 2

Figuren viser markedsandel av nyregistreringer nullutslipp kjøretøy i Norge i 2022.

Pilotprosjekter skal bidra i omstillingen

Elektriske anleggsmaskiner avhenger av en fungerende infrastruktur på bygge- og anleggsplassen for å kunne driftes. Det finnes i dag enkeltkomponenter for elektrifisering av anleggssektoren, men det er få eksempler på systemløsninger, eller tjenester og tilbud av pakkeløsninger for elektrifisering.

Veien mot et velfungerende marked for elektrifisering på dette området vil fordre videre utvikling og innovasjon innen systemintegrasjon, teknologi, arbeidsprosesser og forretningsmodeller.

Enova har tidligere støttet ulike pilotprosjekter som skal ta oss på veien mot utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Fremover vil erfaringene fra disse prosjektene blant annet bidra til utvikling av strømforsyning på anleggsplassen. I tillegg vil de bedre digitale løsninger for logging av data fra arbeidsprosessene.