Gå til hovedinnhold

Fossilfri energibruk i industrien – teknologiutvikling

Den norske fastlandsindustrien slipper i dag ut rundt 4 millioner tonn CO2 knyttet til bruk av fossile energibærere til oppvarming og mekaniske arbeidsprosesser. Mange av disse utslippene kan reduseres eller elimineres ved bruk av tilgjengelig teknologi. Samtidig finnes det utslipp som er vanskelig å redusere som høytemperatur varmeproduksjon og elektrifisere mekaniske arbeidsprosesser.

TOPP

Teknologiene for å få dette til er ikke kommersielt tilgjengelig, og det er nødvendig å utvikle og demonstrere nye fossilfrie løsninger. Mulige løsninger kan være ulike former for elektrifisering, konvertering til fornybar energi eller bruk av nye utslippsfrie energibærere som hydrogen.

I neste fase, etter teknologien er utviklet og demonstrert, må andre virkemidler ta over. For de utslippene som er kvotepliktige er kvotemarkedet relevant, for de utenfor kvotemarkedet har Enova en rolle i en tidlig markedsutrulling av teknologien.

Prioriteringer 2022

Enova har i 2022 støttet 9 prosjekt med totalt 296 MNOK av totale prosjektkostnader på 741.9 MNOK. Det vil si at det ble utløst 445.9 MNOK i innovasjonskapital. Prosjektene spenner bredt både tematisk og i størrelse.

Hvor står vi nå

Økt vektlegging på reduksjon av klimagassutslipp i Enovas avtale med Klima- og miljødepartementet, innebærer at Enova i økende grad har prioritert klimateknologi fremfor rene energieffektiviseringsprosjekt. Samtidig vil effektiv energibruk være en forutsetning for implementeringen av klimateknologi. Derfor vil det også fremover være elementer av energieffektivisering i prosjektporteføljen, der hvor energieffektivisering muliggjør klimatiltaket.

Vårt bidrag

Gjennom å utløse prosjekter som introduserer teknologier med redusert bruk av fossile energibærere i industrien, vil flere teknologier bli verifisert og kvalifisert. Siden teknologistøtte fra Enova alltid er knyttet til krav om spredning av teknologien, bidrar Enova til at tilfanget av tilgjengelig klimateknologi øker. I 2022 ble prosjekter innenfor en rekke områder støttet, bl.a armeringsstål, havbruk og næringsmiddel. Alle disse teknologiene har potensial til å bli implementert i kommersiell drift forutsatt vellykket prosjektgjennomføring.

Et eksempel er Celsa Armeringsstål AS som har fått støtte til å ta ibruk hydrogen i sin prosess til erstatning for naturgass. Prosjektet vil redusere deres årlige klimagassutslipp med nær 10 000 tonn. I Trondheim etableres en helt annen type prosjekt der Aneo Industry skal teste ut teknologi for høytemperatur varmepumpe som utnytter spillvarme hos Felleskjøpet, og samtidig modne nye forretningsmodeller for å bli en relevant samarbeidspartner for industrielle virksomheter.

Neste steg i utviklingen

Virkemidlene våre skal fungere i samspill med andre virkemidler. For fossilfri energibruk i industrien vil kvoter, avgifter og reguleringer være det neste steget, så fremt det finnes tilgjengelig teknologi. Med støtte til utvikling av teknologi bereder Enova grunnen for dette.