Gå til hovedinnhold

Første og største EU-støttete prosjekt

I juli 2022 fikk Biozin tildelt støtte fra EUs innovasjonsfond. Støtten på 75 millioner Euro er det første og største EU-tilsagnet innen klimateknologi til et norsk prosjekt noensinne.

Trehugging og sagmugg

Biozin har satt seg fore å bygge verdens første produksjonsanlegg for fornybar og bærekraftig biodrivstoff, fra restprodukter fra norsk skog og treindustri.

I tillegg til tildelingen fra EUs innovasjonsfond, har Biozin fått 507 mill. kr i investeringsstøtte fra Enova (november 2022).

Biozin er det første tilfellet hvor et norsk prosjekt har lykkes med å få europeisk innovasjonsfondsstøtte og nasjonal prosjektspesifikk statsstøtte. Vi tror prosjektet kan være en ledestjerne for andre store investeringsprosjekter i Norge og utlandet.

Sagmugg spyles ut

Enova + EU = unik mulighet

Enova har fått i oppdrag å være nasjonalt kontaktpunkt for EUs innovasjonsfond i Norge. Dette er en viktig rolle, og innebærer at vi støtter norske søkere til fondet på flere ulike måter. Både i form av økonomisk støtte, overordnet veiledning og prosjektspesifikk rådgivning.

I 2022 utbetalte vi «prosjektetableringsstøtte» til åtte norske prosjekter som søkte EUs innovasjonsfond. Søkerne fikk inntil 500 000 kr hver.

Av i alt 138 søknader i EU-utlysningen for store prosjekter i 2022, var hele 9 prosjekter fra Norge. Flere av de norske prosjektene fikk gode evalueringsresultater, men det var Biozin som gikk helt til topps blant de norske prosjektene i tildelingsrunden.

Biozin anlegg

Enda bedre rådgivning

Høsten 2022 oppdaterte vi tilbudet vårt til norske søkere til EUs innovasjonsfond. Med utgangspunkt i erfaringene våre fra i fjor, har vi styrket spesielt rådgivningsdelen.

Webinarserien «Enova EU Innovation Fund Academy» er et konkret eksempel på det. Serien, som har som mål å gjøre norske søkere i stand til å søke EUs innovasjonsfond – har hatt god oppslutning hos målgruppen.

EU dobler budsjettet

Som en følge av REPowerEU er neste års EU-utlysning rekordstor. REPowerEU er EUs plan for å bli uavhengig av fossilt brensel fra Russland raskest mulig.

Nytt av året er ikke bare en doblingen av EU-budsjettet. Innovasjonsfondet har også opprettet egne tema for prosjekter innenfor:

  • innovativ elektrifisering i industrien og hydrogen
  • produksjon av komponenter
  • mellomstore pilotprosjekter
  • en «generelle» åpning for relevante prosjekttyper

Vi følger utviklingen i EU-fondet tett, både med tanke på fondets virkemåte og utviklingen av fondets funksjon i ny EU-politikk.

Placeholder

Om EUs innovasjonsfond

EUs innovasjonsfond er den fremste støtteordningen for investeringer i ny teknologi i EUs klimastrategi. Ordningen er finansiert gjennom EUs klimakvotesystem (EU ETS), som Norge deltar i.

EUs innovasjonsfond støtter innovative demonstrasjonsprosjekter i kommersiell skala innen: fornybar energiproduksjon, energilagring, produksjon av komponenter for energiproduksjon og -lagring, CO2-håndtering, og innovasjon i kvotepliktig industri.

EUs innovasjonsfond ventes å tildele rundt € 30 milliarder til prosjekter (rundt 300 milliarder kroner) mot 2030. Størrelsen på fondet avhenger av kvoteprisen i EU ETS. Fondet har årlige utlysninger for små og store prosjekter.

I forslaget til styrket klimapolitikk mot 2030 («Fit for 55») foreslår EU-kommisjonen en utvidelse av EU ETS og av fondets virkeområde, samt nye typer virkemidler for prosjektfinansiering.