Gå til hovedinnhold

Forbruker og husholdninger

2022 har vært et år med ekstraordinært fokus på energi. Høye priser på både elektrisitet og drivstoff har gjort energi til noe mange bryr seg om.

Topp

Bruken av våre tilskuddsordninger for husholdninger har i 2022 vært høyere enn noen gang. Unntaket er 2019, da det var stor etterspørsel etter tilskudd til ny varmeløsning, før forbudet mot fyring med fossil fyringsolje i 2020.

De fleste energieffektiviserende teknologier hadde rekordstore omsetning i 2022. Husholdningenes egen økonomi er i følge klimabarometereten viktig driver ved valg mellom klimavennlige og klimabelastende varer og tjenester. Dette gjenspeiles i bruken av vår tilskuddsordning i 2022. Teknologiene Enova gir tilskudd til er nye energi- og klimaløsninger der tilskuddet bidrar til at løsninger tilpasset lavutslippsamfunnet blir kjent og økonomisk attraktive i en introduksjonsperiode. Målet er at løsningene på sikt blir foretrukket uten tilskudd.

I følge klimabarometeret har krig, pandemi og høy inflasjon til en viss grad overskygget klimautfordringen som viktigste sak, selv om FN og andre har styrket budskapet om at verden er på vei mot en klimakrise. Forbrukere i Norge mener i følge Klimabarometeret at mer satsing på fornybar energi er det viktigste klimattiltaket i Norge.

Ifølge klimabarometeret som ble publisert i november 2022 sier 44 % av forbrukerne at de må vise nøysomhet eller stramme inn for å klare å betale strømregningen. Dette er en ekstrem endring på kort tid fra en situasjon der energi, særlig i form av elektrisitet, har hatt blitt sett på som en rettighet med lav pris.

Prioriteringer 2022

I februar lanserte vi nye tilskudd til automatisk styring av strømbruk til elbillading, varmtvannstank og andre varmelaster med termisk lagring. Dette gjør at strømbruken flyttes til tider på døgnet med lavest strømpris uten at komforten eller nytten reduseres.

Passivhus
Passivhus

En slik automatikk vil gi en jevnere belastning i kraftnettet og en mer effektiv utnyttelse av nettet. Dette vil føre til redusert behov for kapasitetsøkning. På lengre sikt vil det også bidra til lavere nettleie for forbrukere en uten smart strømstyring i husholdninger.

I tillegg til satsing på smart styring av elektrisitetsbruk har vi hatt en styrket satsing på egenproduksjon av strøm. Satsingen har som mål å få introdusert teknologier og løsninger for solceller i boligmarkedet slik at kostnadene reduseres. Støtten skal bidra til at anleggene blir utformet slik at de spiller godt sammen med kraftsystemet gjennom plusskundeavtaler. Vi stimulerer også til at solcelleanlegg utnyttes optimalt når det kombineres med støtte til smart strømstyring. 

Satsingen på energioppgradering av eldre boliger har vært videreført gjennom 2022, og det er blant annet lansert et nytt IT-verktøy for energirådgivere. Dette verktøyet lager energiplaner for boligeiere som planlegger omfattende oppussing av boligen.

Vi har også opprettet tilskudd til elektriske mopeder og motorsykler. Målet med tilskuddet er ikke å øke volum av kjøretøy på veiene, men å påvirke de som er allerede i modus for å kjøpe moped og motorsykkel til å velge el-kjøretøy. Vi ser på tilskuddet til særlig elektriske mopeder som en satsing på neste generasjon. Deres første kjøretøy burde ikke drives av fossil energi.

I 2022 fikk vi i tilleggsoppdrag fra regjeringen å tilby en særskilt støtteordning for energitiltak i kommunale utleieboliger. Dette skal bidra til at lavinntektshusholdninger få redusert energiutgifter.

Vi har også støtteordninger for borettslag og sameier for å kartlegge tiltak og til ny varmesentral.

Vår satsing på automatisk strømstyring [...] har fått stor oppmerksomhet både fra forbrukere og fra leverandørsiden.

Hvor står vi nå, Enovas bidrag

Vår satsing på automatisk strømstyring (som tar i bruk eksisterende, men uutnyttet, fleksibilitet i husholdningen) har fått stor oppmerksomhet både fra forbrukere og fra leverandørsiden.

Tilbakemeldingen fra leverandørsiden er at vår innramming av tilbudet er god. Våre strenge krav til brannsikkerhet vil trygge forbrukerne, og danne grunnlag for økende etterspørsel etter teknologien.

Det tok noen måneder fra tilskuddet ble lansert til leverandørene hadde pakkeløsninger klare. Men i andre halvdel av året har det vært en jevnt og sterkt økning i søknader om tilskudd til smart strømstyring og smart varmtvannstank.

Antall tilskudd til smart strømstyring per år og måned (akkumulerte tall)

Figur 3.6.1

Antall tilskudd til smart varmtvannsbereder per år og måned (akkumulerte tall)

Figur 3.6.2

Solcelleanlegg

Gjennom pandemien har verdikjedene for solcelleanlegg blitt utfordret, og den mangeårige trenden med prisnedgang er erstattet av prisstigning. Likevel har vi i 2022 sett en sterk økning i solcelleanlegg på norsk boliger og søknader til vår oppjusterte tilskuddsordning.

Høye strømpriser er trolig viktigste driver, men tilbakemelding fra bransjen er at det justerte tilskuddet har vært svært viktig for utviklingen.

Antall tilskudd til solcelleanlegg per år og måned (akkumulerte tall)

Figur 3.6.3

Satsingen på energioppgradering av boliger har pågått i snart ti år. Det finnes nå energirådgivere som tilbyr tjenester til boligeiere i hele Norge.

Prosjektene som har fått støtte til oppgradering har stadig økt i antall, bortsett fra i pandemiåret 2021. Vi ser ettervirkninger av det samme i 2022, men antallet søknader om tilskudd til energirådgivning er historisk høy i 2022. Dette indikerer at aktiviteten tar seg opp igjen.

Neste steg i utviklingen.

Vi følger med på alle tiltakene som er tilskuddsberettiget, og vil justere innretning og markedsføring fortløpende. Mål er at teknologiene og tjenestene skal bli konkurransedyktige – og på sikt vokse videre uten subsidier.

Selv om energi og energipriser har fått mer oppmerksomhet enn klimautfordringen, vil det være minst like viktig å synliggjøre klimakonsekvensen av valg forbrukere tar.

Dette skal bidra til et skifte i etterspørsel av varer og tjenester med lave klimafotavtrykk. Vi vil derfor arbeide videre med å bruke informasjon og andre virkemidler for å øke forbrukernes kompetanse om dette.

Regjeringen har i statsbudsjettet 2023 signalisert at arbeidet med ny forskrift for energimerkeordningen for bygninger vil bli ferdigstilt i 2023. Vi vil i forlengelsen av forskriftsendringen videreutvikle informasjon og IT-løsninger. På den måten vil energimerkeordningen blir en enda viktigere driver for energieffektive boliger.