Gå til hovedinnhold

Flytende havvind

I omstillingen til lavutslippssamfunnet vil vi trenge mye mer fornybar kraft. Ny teknologi må utvikles.

Topp

Det er et stort og godt dokumentert markedspotensial både nasjonalt og globalt for både bunnfast som flytende havvind. Dersom teknologiene blir konkurransedyktige og kostnadseffektive, vel og merke.

Den største andelen av vindturbiner til havs er i dag bunnfaste og der nærmer man seg et kostnadsnivå som er konkurransedyktig.

Det er liten tvil om at flytende havvind har et stort potensial og kan skape positive ringvirkninger for norsk næringsliv. Likevel er det knyttet usikkerhet til teknologi- og kostnadsutvikling.

Bruk av ulike tilpassede flyterstrukturer gjør at turbinene kan plasseres i dypere farvann. Det åpner for større muligheter for oppskalering av havvind. Vinden blåser også sterkere lengre til havs.

Flytende havvind er fortsatt i en pre-kommersiell fase, men teknologien er i noen markeder moden for stegvis kommersialisering og industrialisering. Markedet er på vei fra pilot- og testprosjekter til større pre-kommersielle prosjekter på over 200 MW.​

Prioriteringer 2022

Vi bidrar til økt modenhet og kompetanse gjennom muligheten til forprosjektstøtte. Støtten er på inntil 10 millioner kroner per prosjekt.

Samtidig er det viktig å realisere fysiske installasjoner for å berede grunnen for store investeringer i flytende havvind. I 2022 innvilget vi blant annet 22,2 millioner kroner i støtte til Wind Catching Systems for utvikling og pilotering av en ny vindturbin. Denne skal brukes i et banebrytende konsept for flytende havvind.

VP

Hvor står vi nå

Det er behov for testing og videreutvikling av eksisterende teknologier knyttet til flytende havvind. For at det skal bli en konkurransedyktig teknologi for fornybar kraftproduksjon må:

  • kostnadene senkes
  • teknologien fungere
  • mulig å oppskalere
  • mulig å industrialisere

Vi kan med våre virkemidler bidra til utvikling innenfor ulike deler av verdikjeden – særlig følgende teknologier trekkes frem som relevante:

  • flyte- og forankringselementer
  • teknologier for drift og vedlikehold
  • teknologier for fleksibel utnyttelse av kraften som produseres

​Samtidig er det behov for teknologiutvikling knyttet til nettløsninger for flytende havvind. Denne utviklingen er forventet å få økt oppmerksomhet gjennom 2023, i forbindelse med den forventede utlysningen av arealer for norsk havvindutbygging (Sørlige Nordsjø 2 med bunnfaste vindturbiner og Utsira Nord med flytende løsninger).

Enovas bidrag

Vi vil også i 2023 fortsette med direkte støtte til prosjekter som tar teknologien for flytende havvind framover. Det forventes å få utredet og demonstrert flere konsept og enkeltteknologier.

Målet er at dette stegvis vil bidra til å ta ned kostnader fram mot at industrien vil konkludere sine løsninger inn mot lisensene på Utsira Nord. Vår støtte bidrar til at det er kontinuerlig fremdrift i teknologiløp fram mot utbyggingene.

Neste steg i utviklingen

Neste steg i utviklingen vil være myndighetenes utlysning og tildeling av areal for havvind i Norge i 2023 – en prosess som styres sentralt fra regjeringen.

Parallelt med disse prosjektene vil modning og pilotering av nye løsninger være viktig. Dette for å fortsette arbeidet mot fullt ut kommersiell fornybar kraft fra flytende havvind. Vår støtte til denne teknologiutviklingen skal bidra til å akselerere overgangen fra fossil til fornybar kraft.