Gå til hovedinnhold

Et effektivt energisystem – en nøkkel for lavutslippssamfunnet

Verden trenger mer elektrisitet. Årsakene er mange, og prognosene spriker. Men en ting er sikkert: vi trenger et mer effektivt energisystem. Les mer om hva vi forventer, erfarer og gleder oss over.

Toppbilde

Tallenes tale

Prognosene over forventet energi- og effektbehov spriker svært mye. Etterspørsel i 2040 anslås til 169 -210 TWh, en sterk økning fra dagens behov på rundt 130 TWh og en maksimal produksjon på rundt 150 TWh.

Statnetts siste analyse tilsier et kraftunderskudd i Sør-Norge fra 2026 1. Den prosentvise økningen i effektbehov er forventet å ligge mellom 50-100 prosent.

Å nå Norges klimamålsetting krever utslippskutt i alle sektorer, der vesentlige deler må dekkes av elektrisitet. Etterspørselen etter elektrisitet forventes å øke med 45 TWh innen 2030 2, samtidig som den planlagt økte produksjon kun utgjør rundt 7-20 TWh. Frem til 2027 er forventet produksjonsøkning begrenset til maksimalt 6 TWh.

Foreslåtte utslippskutt gir et økt kraftbehov på 45 TWh mot 2030. Kilde: THEMA Consulting group

Figur 1 Foreslåtte utslippskutt gir et økt kraftbehov på 45 TWh mot 2030. Kilde: THEMA Consulting group

Årsaker

Årsakene er mange; den økende elektrifiseringen av transportsektoren, utfasing av fossile energibærere i industrien og eventuelt elektrifisering av sokkelen.

I tillegg har krigen i Ukraina vist hvordan det norske energisystemet henger tett sammen med Europa. Økt eksport gir knapphet og høye nasjonale priser.

Etablering av ny industri, som datasentre og hydrogenproduksjon vil raskt gi lokale utfordringer. Nettkapasitet er avgjørende. Det tar lang tid å bygge ut ny fornybar kraft og nytt nett.

VP

Ofte medfører det uønskede naturinngrep. Andre utfordringer er planlagte krav til utslippsfri bygge- og anleggssektor, samt elektrifisering av nesten hele transportsektoren.

Dette understreker behovet for et effektivt energisystem.

I tillegg er det allerede innførte forbudet mot fossile brensler til oppvarming i byggsektoren.

I løpet av det siste halvannet året har både forbrukere og industrien i Norge merket konsekvensene av periodisk svært høye kraftpriser forårsaket av økende etterspørsel og et komplekst energimarked.

Trender og markedsutvikling

Energibransjen er i endring, og stadig flere sektorer elektrifiseres. Etterspørselen etter elektrisitet og effekt vil derfor fortsette å øke. Det vil ta tid å endre markedet, men dette er hva vi erfarer:

Rask tilgang til strøm og fleksibilitet

I løpet av 2022 har en rekke aktører fått beskjed om at manglende nettkapasitet forhindrer nyetablering og utvidelser. Kapasiteten er så prekær at selv tilknytning på vilkår er umulig. Det er essensielt med rask tilgang til strøm og fleksibilitet for at omstillingen ikke skal stoppe opp.

Økt behov for smarte ladeløsninger

I transport, bygge- og anleggssektoren øker behovet for smarte ladeløsninger og andre løsninger som ikke fører til store anleggsbidrag.

Interesse for grønn energiforsyning

Utbyggere viser interesse for grønn energiforsyning. Det siste året har en større andel av utredningsprosjektene sett på innovative løsninger for lokal styring, lagring og effektutjevning.

Nye geotermiske løsninger

Det er også økende interesse for ulike nye geotermiske løsninger, primært knyttet til ulike former for sesonglager.

Lagringsteknologier

Lagringsteknologier i ulike former er en viktig del av løsningen som etter hvert må integreres i bedriftenes/aktørenes styringssystem.

Teknologier nær kommersialisering

Flere av teknologiene nærmer seg kommersialisering, og de kan være naturlige å pilotere fremover.

Utvikling av markedsløsninger

Det er behov for å utvikle markedsløsninger og markedsplasser for å gjøre fleksibilitet tilgjengelig. Gjennom pilotering kan vi redusere risiko og bygge kunnskap.

Styring

Styring, regulering digitale og lagrings løsninger basert på selvlærende metoder er under utvikling. Disse må demonstreres for å få markedsaksept, samtidig er det behov for utvikling av aggregatorer og (markeds)løsninger for omsetning av fleksibilitet.

Vårt bidrag til innovasjon og teknologiutvikling

Vi ønsker å få til markedsendring innenfor energisystemet på to måter. Det ene er å bidra til termiske løsninger som alene eller sammen med elektrisitet bidrar til avlastning. Den andre er å stimulere til å utnytte den fleksibiliteten som allerede finnes.

I tillegg har vi en egen satsing mot innovativ havvind.

Vi har i 2022 lært mye av prosjekter som vi har støttet tidligere. Disse har gitt oss verdifull kunnskap om markedet og videre teknologiutvikling.

Smarte strømmålere

I 2016 støttet vi flere pilotprosjekter knyttet til avanserte måler- og styringssystemer og automatiske strømmålere (AMS). Disse prosjektene er i gjennomføringsfasen og gir nyttig læring for markedet. Disse løsningene gir sluttbrukere mulighet til sanntidsvisning av eget forbruk og i 2021 har minst 300 000 sluttbrukere tatt dem i bruk. Prosjektene har også gitt flere mindre teknologileverandører muligheten til å levere løsninger og utvikle egne produkter for kommersialisering. Foreløpig evaluering av ett av prosjektene viser rundt ti prosent reduksjon i energiforbruk blant pilotkundene. Utløst innovasjonskapital hos prosjektene er to til fire ganger mer enn Enovas støtte. I 2022 begynte vi å støtte smarte strømstyringssystemer i husholdninger. Dette er muliggjort blant annet av utviklingen som ble påbegynt i 2016.

Fleksibilitet i nettet

I 2019 støttet vi åtte prosjekter med tema storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem. Disse prosjektene tester ut løsninger som bidrar til fleksibilitet i el-nettet. I 2021 har de første transaksjonene med fleksibilitet blitt gjennomført. Prosjektene fortsetter i 2023 med ytterligere tester. Ett av disse prosjektene, Norflex, demonstrerer hvordan fleksibilitet kan aggregeres og handles i både distribusjons- og transmisjonsnettet. Dette er en ny tilnærming til fleksibilitet og prosjektet bidrar til å ta ned en rekke barrierer knyttet til salg av fleksibilitet via aggregatorer og sluttbrukerinvolvering. Løsningene demonstrert hos Norflex har vekket både nasjonal og internasjonal interesse. For å evaluere effekten av disse prosjektene, gjennomfører vi en ekstern følgeevaluering av prosjektene. Det er allerede dokumentert forbedringer i kommersielle modenhet for de fleste indikatorene. Prosjektene, som fikk støtte gjennom «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem», har banet vei for nye prosjekter som har fått støtte i 2022. Den felles utlysningen, Pilot-E, sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge, vakte interesse og tre prosjekter har nå fått tildelt støtte.

Spacer