Gå til hovedinnhold

Batterielektriske løsninger på land

Ifølge fremskrivninger i «Nasjonal Transportplan – 2022-2033» vil transportomfanget i Norge fortsette å øke i årene som kommer. Disse utviklingstrekkene gjør at det er nødvendig å elektrifisere og fase inn nullutslippsløsninger innenfor sektoren.

Hurtigladere

Prioriteringer

I 2022 har vi delt ut prosjektstøtte på nærmere 730 millioner kroner innenfor satsingsområdet batterielektriske løsninger på land. Støtten favner el-varebiler, tunge elektriske kjøretøy, anleggsmaskiner og hurtigladere for elbil.

Hvor står vi nå?

Batterielektrifisering av landtransporten omfatter et bredt spekter av nullutslippsløsninger. Batterielektrifisering er fortsatt en umoden teknologi i noen segment. Her ligger behovet i å få realisert de første løsningene og oppnå driftserfaring og læringseffekt. I mer modne segment ligger behovet i å oppnå ytterligere markedsutvikling for å stimulere videre utvikling av tilbudet i form av bedre ytelse og/eller kostnadsutvikling. Her kan vi forberede markedet på en storskala utrulling av batterielektriske løsninger.

I løpet av 2022 og kommende år kunne få viktig driftserfaring og læringseffekt for fremtidig vekst.

Markedet for batterielektriske løsninger i landtransport er i kontinuerlig vekst. I 2022 har andelen elektriske personbiler økt fra 63 til 78 prosent fra foregående år.

Også i de tyngre kjøretøysegmentene er utviklingen i gang, godt hjulpet av internasjonale krav til utslippsgrenser for CO2 i produksjonen av nye kjøretøy.

Med denne tidlige introduksjonen vil markedsaktørene i løpet av 2022 og kommende år kunne få viktig driftserfaring og læringseffekt for fremtidig vekst.

Veigående landtransport har i løpet av 2022 tatt viktige steg for tilrettelegging av storskala markedsintroduksjon. Anleggsmaskiner ligger noe lenger bak i denne løypa.

Fremover er det behov for å bygge volum og øke innfasingstakten.

Vårt bidrag

Enova har gjennom året 2022 prioritert betydelige midler for å styrke etterspørselen etter batterielektriske løsninger på land, gjennom å støtte introduksjon av tyngre nullutslippskjøretøy. Dette utgjør et viktig bidrag for å oppnå en ønsket markedsutvikling fremover. I 2022 tildelte vi gjennom konkurranse 100 millioner kroner til etablering av 70 ladestasjoner for elbil for å tette de siste «hullene» i ladekartet. For lette kjøretøy vil videre utbygging og kapasitetsøkning på eksisterende lokasjoner skje på kommersielle vilkår.

Neste steg i utviklingen

Frem til i dag har introduksjonen av batterielektriske løsninger på land, gitt personbiler og lette varebiler et godt fotfeste i markedet. Fremover er det behov for å bygge volum og øke innfasingstakten i de tyngre kjøretøysegmentene innen veitransport og i anleggssektoren.